ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Complete

kəmˈpliːt kəmˈpliːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  completed
 • شکل سوم:

  completed
 • سوم شخص مفرد:

  completes
 • وجه وصفی حال:

  completing
 • صفت تفضیلی:

  more complete
 • صفت عالی:

  most complete

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  متبحر، ماهر، تمام و کمال، حسابی، حقیقی
  • - He is the complete poet.
  • - او به تمام معنا شاعر است.
 • adjective
  تمام، پایان یافته، مختوم، انجامیده
  • - This book is not yet complete.
  • - این کتاب هنوز تمام نیست.
 • adjective
  کامل، تکمیل، بی کم و کاست، تمام عیار، گشت، آزگار
  • - a complete list of the names and telephone numbers of the club members
  • - فهرست کامل نام و شماره تلفن اعضای باشگاه
  • - I have complete confidence in him.
  • - به او اعتماد کامل دارم.
  • - a complete set of china dishes
  • - یک دست کامل ظرف‌های چینی
 • verb - transitive
  کامل کردن، تکمیل کردن
  • - a house complete with a swimming pool
  • - خانه‌ی دارای استخر
 • verb - transitive
  (پرسشنامه را) پر کردن
  • - Please complete this form.
  • - لطفاً این پرسش‌نامه را پر کنید.
 • verb - transitive
  (با موفقیت) انجام دادن
  • - He completed nine passes.
  • - (فوتبال امریکایی) او موفق به انجام نه پاس (هوایی) شد.
 • verb - transitive
  تمام کردن، به پایان رساندن، خاتمه دادن، انجامیدن
  • - I hope this book will be completed in three years.
  • - امیدوارم این کتاب سه‌ساله تمام شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد complete

 1. adjective total, not lacking
  Synonyms: all, entire, exhaustive, faultless, full, full-dress, gross, hook line and sinker, imperforate, intact, integral, integrated, lock stock and barrel, organic, outright, plenary, replete, the works, thorough, thoroughgoing, unabbreviated, unabridged, unbroken, uncondensed, uncut, undiminished, undivided, undocked, unexpurgated, unimpaired, unitary, unreduced, whole, whole enchilada, whole-hog, whole-length, whole nine yards
  Antonyms: defective, deficient, imperfect, incomplete, lacking, missing, needy, short, wanting
 2. adjective finished
  Synonyms: accomplished, achieved, all-embracing, all-inclusive, all over, all over but the shouting, attained, compassed, concluded, consummate, done, done with, down, effected, ended, entire, executed, fini, finished off, full, full-fledged, home free, perfect, plenary, realized, sweeping, terminated, that’s it, through
  Antonyms: imperfect, incomplete, unfinished
 3. adjective utter, absolute
  Synonyms: blank, blanket, categorical, consummate, downright, dyed-in-the-wool, flawless, impeccable, out-and-out, outright, perfect, positive, sheer, thorough, thoroughgoing, total, unblemished, unconditional, unmitigated, unqualified, whole
 4. verb carry out action
  Synonyms: accomplish, achieve, actualize, bring to fruition, bring to maturity, call it a day, cap, carry off, close, conclude, consummate, crown, determine, develop, discharge, do, do thoroughly, effect, effectuate, elaborate, end, equip, execute, fill, finalize, finish, fulfill, furnish, get through, go the limit, go through with, go whole hog, halt, make good, make up, perfect, perform, put to bed, realize, refine, round off, round out, settle, sew up, supplement, terminate, ultimate, wind up, wrap up
  Antonyms: forget, give up, halt, ignore, neglect, stop

Collocations

لغات هم‌خانواده complete

ارجاع به لغت complete

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «complete» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/complete

لغات نزدیک complete

پیشنهاد بهبود معانی