فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Full

fʊl fʊl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  fuller
 • صفت عالی:

  fullest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  پر، مملو، تمام، کامل
 • adjective
  انباشته، لبریز، آکنده
  • - full professor
  • - استاد (تمام)
  • - He wanted to enjoy life to the full.
  • - او می‌خواست از زندگی حداکثر لذت را ببرد.
  • - He drank his full.
  • - تا می‌توانست نوشید.
  • - I paid back my debts in full.
  • - قرض‌های خود را به‌طورکامل بازپرداخت کردم.
  • - I know full well what you want.
  • - خوب می‌دانم چه می‌خواهی.
  • - He hit me full in the face.
  • - حسابی زد تو صورتم.
  • - a full-grown boy
  • - پسری که به حداکثر رشد خود رسیده است
  • - a full skirt
  • - دامن پرچین، دامن کلوش
  • - a full face
  • - صورت گرد و گوشتالو
  • - full brothers
  • - برادران تنی
  • - a full moon
  • - ماه شب چهارده، ماه کامل
  • - a full glass
  • - یک لیوان پر
  • - full colonel
  • - سرهنگ تمام
  • - a full dozen
  • - دو جین تمام
  • - The lake is full of fish.
  • - دریاچه پر از ماهی است.
  • - full information
  • - اطلاعات تمام و کمال
  • - a full load
  • - بک‌بار کامل
  • - She seems full of my company.
  • - به‌نظرمی‌رسد که از مصاحبت من سیر شده‌است.
  • - I am full.
  • - من سیرم.
  • - with a heart full of sorrow
  • - با قلبی آکنده از اندوه
  • - The bus is full.
  • - اتوبوس پر است.
  • - The room is full of students.
  • - اتاق پر از دانشجوست.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  (در بازی پوکر) فول
 • adjective
  بالغ، رسیده
 • adjective
  پری، سیری
 • adjective
  کامل (مثل قرص ماه)
 • adjective
  تنی، گوشتالو، تپل، گرد و قلمبه، پر گوشت
 • verb - intransitive
  پرشدن
 • verb - transitive
  پرکردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد full

 1. adjective brimming, filled
  Synonyms: abounding, abundant, adequate, awash, big, bounteous, brimful, burdened, bursting, chockablock, chock-full, competent, complete, crammed, crowded, entire, extravagant, glutted, gorged, imbued, impregnated, intact, jammed, jammed full, jam-packed, laden, lavish, loaded, overflowing, packed, packed like sardines, padded, plenteous, plentiful, plethoric, profuse, replete, running over, sated, satiated, satisfied, saturated, stocked, stuffed, sufficient, suffused, surfeited, teeming, voluminous, weighted
  Antonyms: empty, incomplete, void
 2. adjective thorough
  Synonyms: absolute, abundant, adequate, all-inclusive, ample, blow-by-blow, broad, choate, circumstantial, clocklike, complete, comprehensive, copious, detailed, entire, exhaustive, extensive, generous, integral, itemized, maximum, minute, particular, particularized, perfect, plenary, plenteous, plentiful, unabridged, unlimited, whole
  Antonyms: incomplete
 3. adjective deep in sound
  Synonyms: clear, distinct, loud, resonant, rich, rounded, throaty
 4. adjective satiated in hunger
  Synonyms: glutted, gorged, jaded, lousy with, sated, satiate, stuffed, surfeited, up to here
  Antonyms: empty, hungry, needy, starved, unsatisfied

Collocations

 • at the full

  در حد کمال، سرشار

 • in full

  1- به‌طورکامل (و خلاصه‌نشده)، تمام و کمال، بدون حذف و زدگی، مشروح 2- به مبلغ کامل، به میزان تمام

 • to the full

  کاملاً، به حد اکثر، درست‌وحسابی، تا بیشینه

Idioms

 • one's full

  تاآنجایی‌که (کسی) بخواهد، به میزان دل‌خواه، کام‌دل (کسی)

ارجاع به لغت full

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «full» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/full

لغات نزدیک full

پیشنهاد بهبود معانی