با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lavish

ˈlævɪʃ ˈlævɪʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lavished
 • شکل سوم:

  lavished
 • سوم شخص مفرد:

  lavishes
 • وجه وصفی حال:

  lavishing
 • صفت تفضیلی:

  more lavish
 • صفت عالی:

  most lavish
 • verb - transitive adjective
  فراوانی، وفور، ولخرجی، اسراف کردن، ولخرجی کردن، افراط کردن
  • - lavish praise
  • - تعریف فراوان
  • - lavish expenditure of money
  • - خرج اسراف‌آمیز پول
  • - a lavish spender
  • - آدم گشاده‌دست در خرج
  • - You seem to have been a bit too lavish with the salt, it's too salty.
  • - مثل اینکه قدری در نمک زیاده‌روی کرده‌ای، خیلی شور شده.
  • - He has lavished most of his wealth on impractical projects.
  • - بیشتر دارایی خود را روی طرح‌های غیرعملی هدر داده است.
  • - She lavishes her affection on her youngest son and the others get jealous.
  • - او به پسر کوچکش بیش از حد محبت می‌ورزد و دیگران حسودیشان می‌شود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lavish

 1. adjective profuse; splendid
  Synonyms: abundant, bountiful, copious, effusive, exaggerated, excessive, extravagant, exuberant, first-class, free, generous, gorgeous, grand, immoderate, impressive, improvident, inordinate, intemperate, liberal, lush, luxuriant, luxurious, munificent, openhanded, opulent, plentiful, plush, posh, prodigal, profligate, profusive, prolific, riotous, ritzy, sumptuous, swanky, thriftless, unreasonable, unrestrained, unsparing, unstinging, wasteful, wild
  Antonyms: economical, scanty, scarce, small, spare
 2. verb pamper, shower
  Synonyms: be generous, be wasteful, deluge, dissipate, expend, fritter, give, go through, heap, pour, run through, scatter, spend, spend money like water, squander, thrust upon, waste
  Antonyms: economize, hoard, limit, starve

ارجاع به لغت lavish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lavish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lavish

لغات نزدیک lavish

پیشنهاد و بهبود معانی