به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Short

ʃɔːrt ʃɔːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  shorter
 • صفت عالی:

  shortest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A1
  کوتاه، (فاصله) اندک، کم
  • - a short building
  • - ساختمان کوتاه
  • - a short tree
  • - یک درخت کوتاه
  • - a short distance
  • - یک فاصله‌ی کم
 • noun B2
  مخفف، کوتاه‌شده
  • - "Ray" is short for "Raymond".
  • - Ray مخفف Raymound است.
  • - "doc" is short for "doctor".
  • - doc کوتاه‌شده‌ی doctor است.
 • adjective A1
  کوتاه، اندک، کم (زمان)
  • - a short period
  • - مدت کم
  • - We only had a short break before the meeting resumed.
  • - پیش از شروع مجدد جلسه تنها استراحت کوتاهی داشتیم.
 • adjective A2
  کوتاه، مختصر (کتاب و نامه و نمونه‌های نوشتاری دیگر)
  • - a short story
  • - یک داستان کوتاه
  • - I prefer short emails that get straight to the point.
  • - ایمیل‌های مختصری را ترجیح می‌دهم که مستقیماً به اصل مطلب می‌رسند.
 • adjective
  کم‌حرف (تا سرحد بی‌ادبی)
  • - I was a bit short with you, and I apologize for my behavior.
  • - کمی با شما کم‌حرف بودم و بابت رفتارم عذرخواهی می‌کنم.
  • - I was a bit short with you, but it was just because I was stressed.
  • - با شما کمی کم‌حرف بودم اما فقط به خاطر استرس بود.
 • noun countable informal
  انگلیسی بریتانیایی عرق (نوعی نوشیدنی الکی قوی بدون آب یا هر مایع دیگری)
  • - He ordered a short at the bar.
  • - توی بار عرق سفارش داد.
  • - I prefer to sip on a short when I'm feeling stressed.
  • - ترجیح می‌دهم وقتی استرس دارم عرق بنوشم.
 • noun countable
  سینما و تئاتر فیلم کوتاه
  • - They showed two of his shorts.
  • - دو تا از فیلم‌های کوتاه او را نشان دادند.
  • - The short won multiple awards at film festivals.
  • - این فیلم کوتاه در جشنواره‌های فیلم جوایز متعددی را دریافت کرد.
 • noun countable
  برق اتصالی
  • - The short caused a small fire in the electrical panel.
  • - اتصالی باعث آتش‌سوزی کوچک در تابلو برق شد.
  • - Be careful with that wire, it could cause a short.
  • - مراقب آن سیم باشید، ممکن است باعث اتصالی شود.
 • noun uncountable informal
  انگلیسی آمریکایی ورزش بین بیس دوم و سوم (در بیسبال)
  • - The ball was hit towards short.
  • - توپ به بین بیس دوم و سوم برخورد کرد.
  • - He hit a line drive to the short.
  • - ضربه‌ی مستقیم پرقدرتی را به بین بیس دوم و سوم زد.
 • verb - intransitive verb - transitive informal
  برق اتصالی کردن، اتصالی پیدا کردن، باعث اتصالی شدن در، اتصالی ایجاد کردن در
  • - The power strip shorted.
  • - سه‌راهی برق اتصالی کرد.
  • - The faulty wiring caused the outlet to short.
  • - سیم‌کشی معیوب باعث اتصالی پیدا کردن پریز شده است.
 • verb - transitive informal
  انگلیسی آمریکایی کم گذاشتن، کمتر دادن (به کسی) (به‌طوری که ناعادلانه و غیرمعمول باشد)
  • - Don't short me on my portion of food.
  • - سهم من از غذا رو کم نذار.
  • - The company tried to short us on our paychecks, but we fought back.
  • - شرکت سعی کرد حقوق ما را کمتر بدهد اما ما با آن مقابله کردیم.
 • verb - transitive
  اقتصاد به‌صورت استقراضی فروختن (سهام)
  • - I decided to short the stock after examining the market trends.
  • - پس از بررسی روند بازار تصمیم گرفتم سهام را به‌صورت استقراضی بفروشم.
  • - I shorted the stock when I saw its value plummeting.
  • - وقتی ارزش سهام را دیدم که به‌شدت سقوط کرد، آن را به‌صورت استقراضی فروختم.
 • prefix
  کوتاه– (-short) (پیش از صفت‌هایی که به ed ختم می‌شوند)
  • - His short-lived excitement quickly faded.
  • - هیجان کوتاه‌مدت او به‌سرعت محو شد.
  • - The short-legged puppy struggled to keep up with the others.
  • - توله‌سگ پاکوتاه تلاش کرد از بقیه عقب نماند.
 • adjective
  زبان‌شناسی کوتاه (واکه)
  • - "a" in "pan" is short.
  • - a در pan کوتاه است.
  • - short i in kid
  • - i کوتاه در kid
 • adjective
  کم‌، کمبوددار، کمتر از حد لازم
  • - We are short on money.
  • - کم پول داریم، پولمان کم است.
  • - We are two dollars short.
  • - دو دلار کم داریم.
 • adjective
  کوتاه (به‌طوری که به هدف نرسد)
  • - The rocket fell short of the target.
  • - موشک به هدف نرسید.
  • - The short ladder was unable to reach the high shelf.
  • - نردبان کوتاه به قفسه‌ی بلند نرسید.
 • adjective
  زودخشم، زودرنج
  • - He is short-tempered.
  • - زود عصبانی می‌شود.
  • - She has a short temper; be careful not to upset her.
  • - او خلق‌وخوی زودخشمی دارد. مراقب باش ناراحتش نکنی
 • adjective
  کوتاه‌مدت
  • - short bill
  • - سفته‌ی کوتاه‌مدت، برات دیداری
  • - The short bill is due next week.
  • - صورت‌حساب کوتاه‌مدت هفته‌ی آتی سررسید می‌شود.
 • adjective
  غذا و آشپزی ترد
  • - She baked a short cake.
  • - کیک تردی را پخت.
  • - She made short biscuits that melted in your mouth.
  • - بیسکویت‌های تردی درست کرد که در دهان آب شد.
 • adjective
  شکننده (فلز) (تحت شرایط خاصی)
  • - hot short
  • - (فلز) گرم‌شکن (شکننده در گرما)
  • - cold short
  • - (فلز) سردشکن (شکننده در سرما)
 • adverb
  به‌طور کوتاه
  • - She spoke to him short.
  • - به‌طور کوتاه با او صحبت کرد.
  • - The teacher answered the student short.
  • - معلم به‌طور کوتاه به شاگرد پاسخ داد.
 • adverb
  در مدت کوتاه، به مدت کوتاه
  • - The receptionist answered the phone short.
  • - مسئول پذیرش در مدت کوتاهی به تلفن جواب داد.
  • - He only stayed short.
  • - فقط به مدت کوتاهی منتظر ماند.
 • adverb
  ناگهان، بی‌مقدمه، غفلتاً
  • - She stopped short and began to listen.
  • - ناگهان ایستاد و شروع کرد به گوش فرا دادن.
  • - The music stopped short, leaving the room silent.
  • - صدای موسیقی بی‌مقدمه متوقف شد و اتاق در سکوت فرورفت.
 • noun
  زبان‌شناسی کوته‌آوا
  • - The short in "elephant" is often overlooked.
  • - کوته‌آوا در elephant اغلب نادیده گرفته می‌شود.
  • - Remember to enunciate the short in each word.
  • - به یاد داشته باشید که در هر لغت کوته‌آوا را تلفظ کنید.
 • noun plural
  شکسته (برنج و گندم و غیره) (shorts)
  • - Shorts are a by-product of the wheat milling process.
  • - گندم شکسته محصول فرعی فرایند آسیاب گندم است.
  • - The nutrition in shorts makes them a valuable ingredient in baking recipes.
  • - مواد مغذی موجود در برنج شکسته باعث می‌شود به عنصر ارزشمندی در دستورالعمل‌های پخت تبدیل شوند.
 • noun
  پوشاک شلوارک، شورت (معمولاً به‌صورت جمع می‌آید)
  • - The boys played basketball in their basketball shorts.
  • - پسرها با شورت بسکتبال بسکتبال بازی می‌کردند.
  • - The athlete always runs in his red shorts.
  • - این ورزشکار همیشه با شورت قرمزش می‌دود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد short

 1. adjective abridged
  Synonyms: abbreviate, abbreviated, aphoristic, bare, boiled down, breviloquent, brief, compendiary, compendious, compressed, concise, condensed, curtailed, curtate, cut short, cut to the bone, decreased, decurtate, diminished, epigrammatic, fleeting, in a nutshell, laconic, lessened, little, momentary, not protracted, pithy, pointed, precise, sententious, short and sweet, shortened, short-lived, short-term, succinct, summarized, summary, terse, undersized, unprolonged, unsustained
  Antonyms: large, lengthy, long, unabridged
 2. adjective not tall
  Synonyms: abbreviated, chunky, close to the ground, compact, diminutive, little, low, not long, petite, pint-sized, pocket, pocket-sized, runty, sawed-off, skimpy, slight, small, squat, squatty, stocky, stubby, stunted, thick, thickset, tiny, undersized, wee
  Antonyms: high, lengthy, long, tall
 3. adjective insufficient
  Synonyms: deficient, exiguous, failing, inadequate, lacking, limited, low on, meager, needing, niggardly, poor, scant, scanty, scarce, short-handed, shy, skimpy, slender, slim, sparse, tight, wanting
  Antonyms: adequate, enough, sufficient
 4. adjective abrupt, discourteous
  Synonyms: bad-tempered, blunt, breviloquent, brief, brusque, curt, direct, gruff, impolite, inconsiderate, irascible, offhand, rude, sharp, short-spoken, short-tempered, snappy, snippety, snippy, straight, terse, testy, thoughtless, unceremonious, uncivil, ungracious
  Antonyms: courteous, kind, polite
 5. adjective crumbly
  Synonyms: brittle, crisp, crunchy, delicate, fragile, friable
  Antonyms: thick
 6. adverb abruptly
  Synonyms: aback, by surprise, forthwith, sudden, suddenly, unanticipatedly, unaware, unawares, unexpectedly, without delay, without hesitation, without warning
  Antonyms: long

Collocations

 • for short

  به‌طور خلاصه، به‌صورت مخفف

 • in short

  به‌طور خلاصه، لب مطلب

 • short for

  خلاصه‌ی، مخفف (چیزی)

 • short of

  1- کمتر از، دارای کمبود 2- ناقص، فاقد (چیزی) 3- کوتاه، کم برد (پرتابه و غیره)

 • be short of breath

  دچار تنگی نفس بودن، تنگی نفس داشتن

 • in short order

  به‌سرعت، بدون تأخیر، بی‌معطلی، زود

 • ride on a short (or long) rein

  بیشتر (یا کمتر) مهار کردن

 • be in short supply

  دستخوش کمبود بودن، کم بودن، به اندازه‌ی کافی وجود نداشتن

 • in the long (or short) term

  در آینده‌ی دراز (یا کوتاه) مدت

Idioms

 • short and sweet

  مختصر و مفید

 • the short end of the stick

  مغبون شدگی

 • make short shrift of

  با بی‌صبری یا شتاب رسیدگی کردن یا پرداختن به کاری، زود انجام دادن

 • art is long, life is short

  هنر ابدی است و زندگی فانی

 • fall short

  1- فاقد بودن، کاستی داشتن، کم داشتن 2- (با: of) طبق دلخواه نبودن، به حد نصاب نرسیدن

 • the long and (the) short (of)

  لب مطلب، جان کلام، خلاصه‌ی داستان، راستش را بخواهی

 • nothing short of (or nothing less than)

  همان‌قدر، کمتر نه، همانند

 • in the short run

  در آغاز، در ابتدا، در کوتاه مدت

 • sell short

  1- (سهام و اوراق بهادار و غیره) پیش از خرید فروختن، پیش از به دست آوری فروختن ( 2 (short sale- دست کم گرفتن، کم‌ارزش‌تر از آنچه هست پنداشتن

 • have a short temper

  زود خشم بودن، زود از جا در رفتن، بد خلق بودن

 • as thick as two short planks

  (انگلیس - عامیانه) خیلی کودن، بسیار پخمه

 • make short (or quick) work of

  زود غائله را خواباندن، زود از شر چیزی خلاص شدن، زود خاتمه دادن، زود رسیدگی کردن

 • cut short

  چیزی را کوتاه کردن، زودتر از موعد متوقف کردن

لغات هم‌خانواده short

ارجاع به لغت short

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «short» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/short

لغات نزدیک short

پیشنهاد بهبود معانی