با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Little

ˈlɪtl ˈlɪtl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  less
 • صفت عالی:

  least
 • adjective
  کوچک، (قد) کوتاه، کوچک اندام
  • - Napoleon was a little man.
  • - ناپلئون مرد کوتاه قامتی بود.
  • - a little house
  • - یک خانه‌ی کوچک
  • - a pompous little man
  • - مرد کوتاه پرمدعا
  • - Littler than you think.
  • - کوچک‌تر از آنچه که فکر می‌کنی.
  • - a little child
  • - بچه‌ی کوچک
  • - a little village
  • - دهکده‌ی کوچک
  • - She has little feet.
  • - او پاهای کوچک دارد.
  • - I have little space to work in.
  • - برای کار کردن جاکم دارم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  (به نشان محبت) کوچولو، کوچول موچول، ملوس
  • - She stood there, trying to warm her little hands.
  • - آنجا ایستاد و کوشید دستهای کوچولوی خود را گرم کند.
  • - My dear little mother!
  • - مادر عزیز و کوچولوی من!
  • - He had little love for his children.
  • - او نسبت به بچه‌هایش محبت کمی داشت.
 • adjective
  دون، دون پایه، حقیر، کم رتبه، کم زور، کم قدرت
  • - the rights of the little man
  • - حقوق انسان مستضعف
  • - a little
  • - یک کمی، کماس، لختی
  • - She learned to be happy with little.
  • - او یاد گرفت که با کم بسازد (خوش باشد).
  • - I still have a little money left.
  • - هنوز هم کمی پول دارم.
  • - She has a funny little way of smiling.
  • - لبخند با نمکی دارد.
 • adjective
  (به طور سرگرم کننده یا خوشایند) کم اهمیت، ناچیز، بی ارزش، کوچک و ناراحت کننده، کم اهمیت ولی مغرضانه
  • - I was not a little offended by what he said.
  • - از حرفهای او کم نرنجیدم (خیلی رنجیدم).
  • - She hurt her little knee!
  • - حیوانکی زانویش صدمه دید!
  • - I know all about your little schemes!
  • - از همه‌ی خرده‌دسیسه‌های تو با خبرم!
  • - I couldn't stand her little accusations!
  • - تاب تحمل اتهامات موذیانه‌ی او را نداشتم!
  • - Don't make little of his threats; he is a dangerous man!
  • - او مرد خطر ناکی است - تهدیدهای او را دست کم نگیر!
  • - Big businessmen were trampling on the little fellow.
  • - سوداگران عمده زیر دستان خود را پایمال می‌کردند.
  • - What little game are you up to now?
  • - حالا دیگه چه ترفندی در آستین داری؟
  • - I used to enjoy her little tricks.
  • - از شیطنت‌های او خوشم می‌آمد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  (فکر و غیره) کوته، نارسا
  • - men who have big muscles and little minds
  • - مردانی که عضلات قوی و افکار نارسا دارند
 • adjective
  کم تعداد، معدود، کم شمار، کم جمعیت
  • - a little known writer
  • - نویسنده‌ای کم‌شهرت
  • - She has little money.
  • - او پول کمی دارد.
  • - a little group of people
  • - گروه معدودی از مردم
  • - with a little effort
  • - با کمی کوشش
  • - little crazy
  • - کمی خل
  • - She knows little of what has happened.
  • - او درباره‌ی آنچه که روی داده است، اطلاعات کمی دارد.
  • - A little change will do you good.
  • - کمی تغییر برایت خوب خواهد بود.
  • - There is little hope left.
  • - امید زیادی باقی نمانده است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  کوتاه مدت، زودگذر، کم زمان
  • - I'll be back in a little.
  • - زود برخواهم گشت.
  • - There is little time left.
  • - وقت کمی باقی مانده است.
  • - He returned after a little while.
  • - پس از مدت کمی مراجعت کرد.
  • - a little while
  • - یک لحظه، مدت کوتاه
  • - Don't worry, you still have a little time.
  • - ناراحت نباش هنوز کمی وقت داری.
  • - She had little sleep.
  • - خوابش کم بود.
  • - He had only a little month to wait.
  • - فقط یک ماه معطل شد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun
  مینیاتور
 • countable noun
  بچه، نابالغ
  • - He is still little and can't talk.
  • - او هنوز بچه است و نمی‌تواند حرف بزند.
 • adverb
  کم، به ندرت، به هیچ وجه
  • - I see her very little.
  • - او را خیلی کم می‌بینم.
  • - Bless your little heart!
  • - خدا عمرت بده!
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد little

 1. adjective small in size, amount
  Synonyms: babyish, bantam, brief, cramped, diminutive, dinky, elfin, embryonic, fleeting, hardly any, hasty, immature, imperceptible, inappreciable, inconsiderable, infant, infinitesimal, insufficient, junior, light, Lilliputian, limited, meager, microscopic, mini, miniature, minute, not big, not large, peanut, petite, scant, short, short-lived, shrimpy, shriveled, skimpy, slight, snub, sparse, stubby, stunted, teeny, tiny, toy, truncated, undersized, undeveloped, wee, wizened, young
  Antonyms: big, enormous, giant, great, huge, immense, large, massive
 2. adjective not important
  Synonyms: casual, inconsiderable, insignificant, light, minor, minute, negligible, paltry, petty, shoestring, small, trifling, trivial, unimportant
  Antonyms: great, important, magnificent
 3. adjective narrow-minded
  Synonyms: base, bigoted, cheap, contemptible, hidebound, illiberal, ineffectual, limited, mean, narrow, paltry, petty, provincial, self-centered, selfish, set, small, small-minded, vulgar, wicked
  Antonyms: magnanimous, open, open-minded
 4. adverb infrequently, not much
  Synonyms: a little, barely, hardly, hardly ever, not many, not often, not quite, only just, rarely, scarcely, seldom, somewhat
  Antonyms: frequently, more, much
 5. noun small amount of something
  Synonyms: bit, dab, dash, fragment, hint, modicum, particle, pinch, snippet, soupçon, speck, spot, taste, touch, trace, trifle, whit
  Antonyms: lot

Collocations

 • in little

  به اندازه‌ی کوچک، به قطع کوچک، به میزان کم

 • little by little

  کم‌کم، خرده‌خرده، به‌تدریج

 • not a little

  کم نه، خیلی، بسیار

Idioms

 • little strokes fell great oaks

  با ضربه‌های کوچک می‌توان درخت بلوط را فرو افکند، قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 • make little of

  دست کم گرفتن، حقیر شمردن، ناچیز شمردن

 • some little

  نسبتاً زیاد یا گسترده یا پر، خیلی

ارجاع به لغت little

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «little» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/little

لغات نزدیک little

پیشنهاد و بهبود معانی