با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Base

beɪs beɪs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  based
 • شکل سوم:

  based
 • سوم شخص مفرد:

  bases
 • وجه وصفی حال:

  basing
 • شکل جمع:

  bases
 • صفت تفضیلی:

  baser
 • صفت عالی:

  basest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  پایه (قسمت پایین یک شی‌ء یا پایین‌ترین قسمت چیزی)
  • - the base of a statue
  • - پایه‌ی مجسمه
  • - the base of the mountain
  • - کوه‌پایه
 • noun countable
  مقر اصلی (شرکت و غیره)، محل اصلی (زندگی)
  • - The company's base is located in the heart of the city for convenient access.
  • - مقر این شرکت برای دسترسی راحت در قلب شهر واقع شده است.
  • - He moved to a new base after getting a promotion at work.
  • - او پس از ارتقای شغلی به محل اصلی جدیدی نقل‌مکان کرد.
 • noun countable
  پایگاه (نظامی)
  • - The enemy launched an attack on our military base.
  • - دشمن به پایگاه نظامی ما حمله کرد.
  • - The soldiers returned to their base after a long mission.
  • - سربازان پس از مأموریت طولانی به پایگاه خود بازگشتند.
  • - The military base was heavily guarded.
  • - از پایگاه نظامی به‌شدت محافظت می‌شد.
 • noun countable
  ورزش بیس (هر یک از چهار گوشه‌ی زمین بیسبال یا سافت‌بال)
  • - The outfielder caught the ball and quickly threw it to second base.
  • - بازیکن بخش بیرونی توپ را گرفت و به‌سرعت آن را به بیس دوم پرتاب کرد.
  • - The runner advanced to third base.
  • - دونده تا بیس سوم پیش رفت.
 • noun countable
  پایگاه (فعالیت یا افرادی که فرد یا چیزی بیشترین حمایت و پول و غیره را از آن دریافت می‌کند)
  • - The local community center serves as a base for various social activities.
  • - این مرکز اجتماعی محلی به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های اجتماعی مختلف عمل می‌کند.
  • - The company's customer base expanded significantly after the new product launch.
  • - پس از عرضه‌ی محصول جدید، پایگاه مشتریان این شرکت به طور قابل توجهی گسترش یافت.
 • noun countable
  پایه (قسمت اصلی چیزی) (معمولاً به‌صورت مفرد می‌آید)
  • - The cake had a chocolate base.
  • - این کیک پایه‌ی شکلاتی داشت.
  • - I ordered a cocktail with a whisky base at the bar.
  • - در بار کوکتل با پایه‌ی ویسکی سفارش دادم.
 • noun countable
  ریاضی پایه، مبنا
  • - The base of the decimal system is ten.
  • - پایه‌ی سیستم اعشاری ده است.
  • - The base of the binary system is two.
  • - مبنای سیستم باینری دو است.
 • noun countable
  شیمی باز (ماده‌ای که در آب تجزیه می‌شود و یون‌های هیدروکسید را آزاد می‌کند)
  • - The scientist conducted experiments to determine the reactivity of different bases.
  • - این دانشمند آزمایش‌هایی را برای تعیین واکنش‌پذیری بازهای مختلف انجام داد.
  • - Adding a base to the solution helped neutralize the acidity.
  • - اضافه کردن باز به محلول به خنثی کردن اسیدیته کمک کرد.
 • adjective
  ادبی پست، حقیر، فرومایه (شخص)، حقیرانه، شرم‌آور، بی‌شرمانه (رفتار و غیره)
  • - He is a base individual, not showing any honor and having no morals.
  • - او فردی پست است؛ هیچ شرافتی از خود نشان نمی‌دهد و هیچ اخلاقی ندارد.
  • - The base actions of that person were truly despicable.
  • - اقدامات شرم‌آور آن شخص به‌راستی نفرت‌انگیز بود.
  • - a base coward
  • - ترسوی فرومایه
 • verb - transitive
  مستقر کردن
  • - We are currently based in a small village.
  • - در حال حاضر در یک روستای کوچک مستقر هستیم.
  • - The company decided to base its headquarters in a bustling city for better market access.
  • - این شرکت تصمیم گرفت برای دسترسی بهتر به بازار، دفتر مرکزی خود را در شهری شلوغ مستقر کند.
  • - He was based in Manchester during the war.
  • - او در زمان جنگ در منچستر مستقر بود.
 • noun countable
  هندسه قاعده
  • - The base of the isosceles triangle measured 8 centimeters.
  • - قاعده‌ی این مثلث متساوی‌الساقین ۸ سانتی‌متر است.
  • - The length of the base determines the area of the trapezoid.
  • - طول قاعده مساحت ذوزنقه را تعیین می‌کند.
 • noun countable
  زیست‌شناسی باز (از مواد شیمیایی سازنده‌ی DNA و RNA)
  • - Adenine is one of the four bases found in DNA and RNA.
  • - آدنین یکی از چهار باز موجود در DNA و RNA است.
  • - Cytosine and guanine are the other two bases present in DNA and RNA.
  • - سیتوزین و گوانین دو باز دیگر موجود در DNA و RNA هستند.
 • noun countable
  زبان‌شناسی پایه (واژه یا بخشی از واژه که در هر فرایند صرفی یا اشتقاقی وند جدیدی به آن اضافه شود)
  • - The English language consists of various bases that allow for the creation of new words.
  • - زبان انگلیسی مشتمل‌بر پایه‌های مختلفی است که امکان ایجاد کلمات جدید را فراهم می‌کند.
  • - A skilled linguist can identify the base of a word, even if it has multiple prefixes and endings.
  • - درک پایه‌ی یک واژه برای رمزگشایی معنا و ساختار آن ضروری است.
 • noun countable
  کالبدشناسی بن، بیخ
  • - The base of the thumb is where the metacarpal bone connects to the carpal bones.
  • - بن انگشت شست جایی است که در آن استخوان متاکارپال به استخوان‌های کارپال متصل می‌شود.
  • - base of the tongue
  • - بیخ زبان
 • noun countable
  معماری پایه (ستون)، ته‌ستون
  • - The base of the column was intricately carved with intricate patterns.
  • - پایه‌ی ستون با طرح‌های پرنقش‌ونگار کنده‌کاری شده بود.
  • - The wall's base was reinforced with extra support to withstand the weight.
  • - ته‌ستون با تکیه‌گاه اضافی برای تحمل وزن تقویت شد.
 • noun countable
  معماری پی، شالوده
  • - The architect focused on designing a sturdy and solid base for the building.
  • - پی ساختمان با مصالح محکم ساخته شده است تا پایداری آن تضمین شود.
  • - The base of the building was made of sturdy concrete.
  • - شالوده‌ی ساختمان از بتن محکم ساخته شده بود.
 • noun countable
  زیربنا، شالوده، اساس
  • - Without a strong economic base, it is difficult to establish stable legal, social, and political relations in any society.
  • - بدون زیربنای اقتصادی قوی، برقراری روابط حقوقی، اجتماعی و سیاسی پایدار در هر جامعه‌ای دشوار است.
  • - The base of their society relies on a stable economic system.
  • - شالوده‌ی جامعه‌ی آ‌ن‌ها بر یک سیستم اقتصادی باثبات متکی است.
 • noun countable
  اقتصاد پایه (سطح قیمتی‌ای که در آن اوراق بهادار که پیش‌تر در قیمت کاهش یافته بود در برابر کاهش بیشتر مقاومت می‌کند)
  • - The stock's base is crucial for determining its future performance.
  • - پایه‌ی سهام برای تعیین عملکرد آتی آن بسیار مهم است.
  • - Traders are closely monitoring the base of the security for any signs of recovery.
  • - معامله‌گران پایه‌ی اوراق بهادار را برای هرگونه نشانه‌ای از بهبود از نزدیک رصد می‌کنند.
 • noun countable
  بخش زیرین (در نشان‌های اشرافی)
  • - The base of the heraldic field showcased the rich history and lineage of the family.
  • - بخش زیرین زمینه‌ی سپر نشان اشرافی تاریخ و نسب غنی این خانواده را نشان می‌داد.
  • - The base of the field was divided into three sections.
  • - بخش زیرین زمینه‌ی سپر به سه قسمت تقسیم شده بود.
 • verb - transitive
  بر پایه‌ی چیزی قرار دادن، بر مبنای چیزی استوار کردن، بر اساس چیزی بنا کردن
  • - What did he base his arguments on?
  • - او استدلال‌های خود را بر چه اساسی بنا نهاد؟
  • - The architect based the design of the building on traditional styles.
  • - معمار طراحی ساختمان را بر پایه‌ی سبک‌های سنتی قرار داد.
 • adjective
  کم‌ارزش (فلز و غیره)
  • - base metals like iron
  • - فلزات کم‌ارزش مثل آهن
  • - The base metal quickly rusted.
  • - فلز کم‌ارزش به‌سرعت زنگ زد.
 • adjective
  تقلبی، بدلی
  • - The counterfeit artwork was discovered by experts.
  • - کارشناسان متوجه شدند این اثر هنری تقلبی است.
  • - base coin
  • - سکه‌ی بدلی
 • adjective
  نوکرمآب، گدازاده (در نظام فئودالی)
  • - The base laborers were treated as mere property.
  • - با کارگران نوکرمآب به عنوان دارایی صرف رفتار می‌شد.
  • - The base laborers were bound to the land.
  • - کارگران گدازاده به زمین مقید بودند.
 • adjective
  قدیمی کوتاه‌قد، قدکوتاه (شخص)
  • - She was often underestimated due to her base stature.
  • - او اغلب به دلیل قدکوتاه بودنش دست‌کم گرفته می‌شد.
  • - The base man had to rely on a stool to change the lightbulb.
  • - مرد قدکوتاه مجبور بود برای تعویض لامپ به چهارپایه متکی باشد.
 • adjective
  حرام‌زاده، نامشروع (بچه)
  • - The base child faced challenges.
  • - بچه‌ی حرام‌زاده با دشواری‌هایی مواجه شد.
  • - In the archaic times, a base baby was often stigmatized.
  • - در دوران باستان، نوزاد حرام‌زاده اغلب نشان‌دار می‌شد.
 • adjective
  قدیمی بم (نت و صدا)
  • - The base note of the song created a deep and resonant sound.
  • - نت بم این آهنگ صدایی عمیق و پرطنین ایجاد کرد.
  • - The base tone of his voice was perfect for narrating documentaries.
  • - تن بم صدای او برای روایت فیلم‌های مستند عالی بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد base

 1. adjective vulgar, low
  Synonyms: abject, abominable, cheap, coarse, common, contemptible, corrupt, depraved, despicable, disgraceful, dishonorable, disreputable, foul, grovelling, humble, ignoble, immoral, indelicate, loathsome, lowly, mean, menial, offensive, paltry, pitiful, plebeian, poor, scandalous, servile, shameful, shoddy, sleazy, sordid, sorry, squalid, trashy, ugly, unworthy, vile, worthless, wretched
  Antonyms: good, honest, moral, noble
 2. noun foundation
  Synonyms: basement, basis, bed, bedrock, bottom, foot, footing, ground, groundwork, infrastructure, pedestal, rest, root, seat, seating, stand, substratum, substructure, support, underpinning
  Antonyms: top
 3. noun fundamental part
  Synonyms: authority, backbone, basis, chief constituent, core, essence, essential, evidence, foundation, fundamental, groundwork, heart, important part, infrastructure, key, origin, primary element, principal, principle, root, source, underpinning
 4. noun headquarters
  Synonyms: camp, center, depot, dock, field, garrison, hangar, harbor, home, port, post, settlement, site, starting point, station, strip, terminal
  Antonyms: annex, branch
 5. verb build plan or opinion on
  Synonyms: construct, depend, derive, establish, found, ground, hinge, locate, plant, predicate, prop, rest, set up, station, stay

Phrasal verbs

 • base on

  بر اساس، بر مبنای

Collocations

 • base price

  قیمت مبنا

  قیمت مبنا، قیمت پایه

 • base command

  فرمانده‌ی پایگاه

 • base depot

  آمادگاه واقع در پایگاه (یا پادگان)

 • base field

  (ریاضی) هیئت پایه

 • base late

  اندازه‌ی بهره‌ی پایه، درصد بهره‌ی پایه، میزان بهره‌ی پایه

 • base of power

  پایگاه قدرت

 • base pay

  حقوق پایه

 • base period

  دوره‌ی پایه، دوره‌ی مبنا

 • base rate

  اندازه‌ی بهره‌ی، پایه‌ی درصد بهره‌ی پایه، میزان بهره‌ی پایه

 • base motives

  انگیزه‌های حاکی از فرومایگی، انگیزه‌های پلید

 • camera base

  پایه‌ی دوربین

Idioms

 • get to first base

  (امریکا- عامیانه) پیش‌روی کردن، (در عشق یا دوستی یا کار و غیره) از خان اول گذشتن

لغات هم‌خانواده base

ارجاع به لغت base

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «base» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/base

لغات نزدیک base

پیشنهاد بهبود معانی