Heart

hɑːrt hɑːt
آخرین به‌روزرسانی:
 • Countable Noun
  (عضو عضلانی توخالی و مخروطی‌شکل در انسان‌ها و دیگر جانوران که خون را از طریق رگ‌های خونی در دستگاه گردش خون به گردش درمی‌آورد) قلب، دل
  • - His heart beats fast.
  • - قلب او تند می‌زند.
  • - Isabel's heart was beating fast with fright.
  • - قلب ایزابل از ترس تند می‌زد.
  • - She's got a weak heart.
  • - قلب ضعیفی دارد.
  • - heart diseases
  • - بیماری‌های قلب
  • - a heart specialist
  • - متخصص قلب
 • Countable Noun
  (قسمتی از سینه نزدیک قلب) سینه (معمولاً به‌صورتِ مفرد می‌آید)
  • - She pressed the baby against her heart.
  • - کودک را بر سینه‌ی خود فشرد.
  • - He put his hand on his heart.
  • - دستش رو روی سینه‌اش گذاشت.
 • Countable Uncountable Noun
  (احساس و عواطف) دل، قلب
  • - Sometimes I think he’s got a heart of stone.
  • - گاهی‌اوقات فکر می‌کنم که قلبش از سنگ است.
  • - He has a soft heart.
  • - او دل‌رحم است.
  • - He broke her heart.
  • - قلبش را شکست.
  • - They say he died of a broken heart (= because he was so sad).
  • - گویند از دلِ شکسته مُرد (= چون بسیار اندوهگین بود).
  • - It does my heart good to see those children so happy.
  • - حال دلم خوب می‌شه وقتی اون بچه‌ها رو این‌قدر خوشحال می‌بینم.
  • - His heart was full of anger and grief.
  • - قلبش پر از خشم و اندوه بود.
  • - He left the country with a heavy heart (=great sadness).
  • - با قلبی آکنده از اندوه کشور را ترک کرد.
  • - I congratulate you with all my heart.
  • - از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم.
  • - try your utmost to gladden others' hearts, breaking hearts is nothing to boast about
  • - تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی‌باشد
  • - His heart is gay.
  • - دلش خوش است.
  • - He cursed to his heart's content.
  • - تا دلش می‌خواست فحش داد.
  • - You'll always be in my heart.
  • - همیشه در دلم جای خواهی داشت.
  • - I didn't have the heart to do it.
  • - دلم نیومد این کار رو انجام بدم.
  • - He has a valiant heart.
  • - او قلب دلیری دارد (=شجاع است).
  • - You know in your heart that I am right.
  • - تو از ته دل می‌دانی که حق با من است.
  • - I knew in my heart.
  • - در دلم می‌دانستم (=به من الهام شده بود).
  • - He has a good heart.
  • - دلش پاک است.
  • - say what is in your heart
  • - هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • Uncountable Noun
  قسمت مرکزی، قلب، دل، مرکز، مهم‌ترین بخش، (مطلب) لب
  • - A system of waterways extending into the heart of North America.
  • - یک شبکه‌ی آب‌راه که تا قلب آمریکای شمالی امتداد دارد.
  • - a cabin in the heart of the forest
  • - کلبه‌ای در دل جنگل
  • - They've got a fabulous apartment in the heart of Paris.
  • - اون‌ها یه آپارتمان محشر توی قلب پاریس دارن.
  • - Let's get to the heart of the matter.
  • - بریم سر اصل مطلب.
  • - These two lines contain the heart of the poem's meaning.
  • - این دو سطر اصل معنی شعر را در بر دارند.
  • - the heart of a city
  • - قلب شهر، مرکز شهر
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • Countable Noun
  (به‌ویژه سبزیجاتی که برگ‌های زیادی دارند) مغز
  • - hearts of celery
  • - مغز کرفس
  • - artichoke hearts
  • - مغز کنگر فرنگی
  • - the heart of a lettuce
  • - مغز کاهو
 • Uncountable Noun
  دل‌وجرئت، عزم، امید، دل‌ودماغ
  • - Take heart - things can only get better.
  • - امید داشته باش. همه چی می‌تونه بهتر بشه.
  • - You're doing really well - don't lose heart now.
  • - واقعاً داری خوب کار می‌کنی. دل‌وجرئت و امیدت رو از دست نده.
 • Countable Noun
  (شکلی متشکل از دو نیم‌دایره در کنار یکدیگر در بالا و شکل V در پایین که اغلب به رنگ صورتی یا قرمز است و برای نشان دادن عشق از آن استفاده می‌شود) قلبی‌شکل، هر چیز شبیه قلب
  • - He drew a heart for her.
  • - براش یه قلب کشید.
  • - The heart was torn.
  • - قلب پاره شد.
 • Countable Uncountable Noun
  (بازی ورق) دل (معمولاً به‌صورت جمع می‌آید)
  • - In this game, a heart beats a club.
  • - دل توی این دست، خاج رو می‌زنه.
  • - Hearts are trumps in this round.
  • - دل توی این دور برنده‌ست.
  • - the queen of hearts
  • - بی‌بی دل
 • Informal Verb - transitive
  (کسی یا چیزی را) بسیار دوست داشتن
  • - I heart New York.
  • - من نیویورک رو خیلی دوست دارم.
  • - Jane hearts John.
  • - جین جان رو خیلی دوست داره.
  • - I loathe beer. But I heart beer commercials.
  • - از آبجو متنفرم ولی از تبلیغات آبجو خیلی خوشم می‌آد.
  • - I heart Paris.
  • - پاریس رو خیلی دوست دارم.
 • Informal Verb - transitive
  تکنولوژی (پست آنلاین یا کامنت و غیره) لایک کردن (با کلیک‌کردن یا ضربه‌زدن روی نمادی به شکل قلب)
  • - He hearted her post.
  • - پستش رو لایک کرد.
  • - She hearted my comment.
  • - کامنتم رو لایک کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد heart

 1. Noun person’s emotions
  Synonyms: affection, benevolence, character, compassion, concern, disposition, feeling, gusto, humanity, inclination, love, nature, palate, pity, relish, response, sensitivity, sentiment, soul, sympathy, temperament, tenderness, understanding, zest
  Antonyms: head
 2. Noun courage
  Synonyms: boldness, bravery, dauntlessness, fortitude, gallantry, guts, mettle, mind, moxie, nerve, pluck, purpose, resolution, soul, spirit, spunk, will
  Antonyms: cowardice, fear
 3. Noun essence, central part
  Synonyms: basic, bosom, bottom line, center, coal and ice, core, crux, focal point, focus, gist, hub, kernel, marrow, middle, nitty-gritty, nub, nucleus, pith, polestar, quick, quintessence, root, seat, soul
  Antonyms: exterior, exteriority, outside, periphery, surface
 4. Noun blood-pumping organ in an animate being
  Synonyms: cardiac organ, clock, ticker, vascular organ

Collocations

Idioms

لغات هم‌خانواده heart

لغات نزدیک heart

پیشنهاد و بهبود معانی