با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Locate

ˈloʊkeɪt ləʊˈkeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  located
 • شکل سوم:

  located
 • سوم شخص مفرد:

  locates
 • وجه وصفی حال:

  locating
 • verb - transitive
  تعیین محل کردن، جای چیزی را معین کردن، تعیین کردن، معلوم کردن، مکانیابی کردن
  • - They are locating the lines of the property.
  • - آنان دارند حدود (مرزهای) ملک را معین می‌کنند.
  • - Surveyors have located the mine.
  • - مساحان معدن را مرزیابی کرده‌اند.
  • - It's hard to locate a good hospital.
  • - پیدا کردن یک بیمارستان خوب دشوار است.
  • - We located the source of that sound.
  • - ما سرچشمه‌ی آن صدا را پیدا کردیم.
  • - Can you locate Japan on the map?
  • - آیا می‌توانی ژاپن را در نقشه پیدا کنی؟
  • - to locate a lost watch
  • - ساعت گمشده‌ای را یافتن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  مستقر شدن، قرار گرفتن
  • - They will locate in Shiraz.
  • - آنان در شیراز مستقر خواهند شد.
  • - Our office is located downtown.
  • - اداره‌ی ما در وسط شهر است.
  • - My house is located on top of a hill.
  • - خانه‌ی من بر فراز تپه‌ای قرار دارد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد locate

 1. verb find
  Synonyms: come across, come upon, detect, determine, discover, establish, ferret out, get at, happen upon, hit upon, hook, lay one’s hands on, light upon, meet with, pick up on, pin down, pinpoint, place, position, read, search out, smell out, smoke out, spot, station, strike, stumble on, track down, trip over, uncover, unearth, zero in on
  Antonyms: lose, miss
 2. verb settle
  Synonyms: dig in, dispose, dwell, establish, fix, hang one’s hat, inhabit, park, place, put, reside, seat, set, situate, squat, stand
  Antonyms: depart, leave, move

لغات هم‌خانواده locate

ارجاع به لغت locate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «locate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/locate

لغات نزدیک locate

پیشنهاد و بهبود معانی