«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Miss معنی

 • American English phonetic: mɪs
 • British English phonetic: mɪs
 • (Noun) دوشیزه
  • - Miss Mary
  • - دوشیزه ماری
 • (Noun) دختر خانم
  • - is your father home, Miss?
  • - دختر خانم، پدرتان منزل تشریف دارند؟
 • (Noun) (مسابقات ملکه زیبایی) دختر، دختر برگزیده، دخترنمونه، دختر شایسته
  • - Miss England
  • - دختر نمونه‌ی انگلستان
 • (Verb - transitive) (هدف) نخوردن به، اصابت نکردن به
  • - the bullet missed the target
  • - گلوله به هدف نخورد
  • - the arrow missed my head by two inches
  • - پیکان از دو اینچی سرم رد شد
  • - they shot at me but missed
  • - به من تیر انداختند؛ ولی به خطا رفت.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Verb - transitive) ندیدن، نشنیدن، متوجه نشدن، نفهمیدن، نگرفتن، توجه نکردن
  • - I missed his meaning
  • - منظورش را درک نکردم
 • (Verb - transitive) (کلاس، قطار) نرسیدن به، از دست دادن
  • - I missed the train
  • - به ترن نرسیدم
 • (Verb - transitive) (فرصت، شانس) از دست دادن، محروم شدن از
  • - don't miss the next opportunity!
  • - فرصت بعدی را از دست نده!
 • (Verb - transitive) نبودن چیزی را احساس کردن
  • - I suddenly missed my wallet!
  • - ناگهان احساس کردم که کیف پولم نیست!
 • (Verb - transitive) دلتنگ کسی یا جایی شدن
  • - I miss Iran
  • - دلم برای ایران تنگ شده است
  • - I missed you at the party
  • - در مهمانی جایت خالی بود

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator