با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disregard

ˌdɪsrɪˈɡɑːrd ˌdɪsrɪˈɡɑːd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disregarded
 • شکل سوم:

  disregarded
 • سوم شخص مفرد:

  disregards
 • وجه وصفی حال:

  disregarding
 • noun verb - transitive
  نادیده گرفتن، اعتنا نکردن، عدم رعایت
  • - Please disregard what he says, he is drunk.
  • - لطفاً به حرف‌هایش اعتنا نکنید، او مست است.
  • - The dire economic conditions of this area should no longer be disregarded.
  • - اوضاع خراب اقتصادی این ناحیه نباید بیش ازاین نادیده گرفته شود.
  • - his disregard of his father's instructions
  • - عدم رعایت دستورات پدرش
  • - With utter disregard for his wife and children, he sold the house and gambled away the proceeds.
  • - بدون رعایت حال زن و بچه‌اش خانه را فروخت و پولش را به قمار زد.
  • - He utterly disregarded the rules.
  • - او اصلاً قوانین را رعایت نمی‌کرد.
  • - His disregard for the consequences of his actions was surprising to me.
  • - بی‌توجهی او به پیامد اعمالش برای من تعجب‌آور بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disregard

 1. noun ignoring
  Synonyms: apathy, brush-off, contempt, disdain, disesteem, disfavor, disinterest, disrespect, forgetting, heedlessness, inadvertence, inattention, indifference, insouciance, lassitude, lethargy, listlessness, neglect, neglecting, negligence, oblivion, omission, omitting, overlooking, oversight, scorn, slight, slighting, the cold shoulder, unconcern, unmindfulness
  Antonyms: attention, esteem, honor, note, regard, respect
 2. verb ignore; make light of
  Synonyms: blink at, brush aside, brush away, brush off, cold-shoulder, contemn, despise, discount, disdain, disobey, disparage, fail, forget, have no use for, laugh off, leave out of account, let go, let off easy, let pass, live with, look the other way, miss, neglect, omit, overlook, overpass, pass over, pay no attention to, pay no heed to, pay no mind, pooh-pooh, scorn, shut eyes to, slight, snub, take no notice of, tune out, turn a blind eye, turn a deaf ear, vilipend, wink at
  Antonyms: attend, esteem, note, pay attention, regard, respect

ارجاع به لغت disregard

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disregard» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disregard

لغات نزدیک disregard

پیشنهاد و بهبود معانی