فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Attention

əˈtenʃn əˈtenʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  attentions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable B1
  توجه، حواس، دقت، حواس جمعی، عنایت
  • - Please pay attention.
  • - لطفاً توجه بفرمایید.
  • - The matter will receive his immediate attention.
  • - مطلب مورد توجه فوری او قرار خواهد گرفت.
  • - His red shirt drew my attention.
  • - پیراهن قرمز او توجه مرا جلب کرد.
 • noun countable
  ادب و نزاکت، ملاحظه ی دیگران، خاطرخواهی، محبت، لطف، علاقه
  • - the suitor's attentions to his fiancee
  • - توجهات خواستگار نسبت به نامزدش
  • - She was flattered by all the attention he was giving her.
  • - دختر خرسند از محبتی بود که آن مرد به او می‌کرد.
 • noun uncountable
  رسیدگی، مراقبت
  • - The house needs more attention.
  • - این خانه نیاز به رسیدگی بیشتری دارد.
  • - Attention to customers is increasingly important.
  • - رسیدگی به نیازهای مشتری بسیار بااهمیت است.
 • noun uncountable
  (ارتش) خبردار، فرمان خبردار، به جای خود، حاضرباش
  • - to stand at attention
  • - به حالت خبردار ایستادن
  • - Attention!
  • - خبردار!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد attention

 1. noun concentration
  Synonyms: absorption, application, assiduity, consideration, contemplation, debate, deliberation, diligence, engrossment, heed, heedfulness, immersion, industry, intentness, mind, scrutiny, study, thinking, thought, thoughtfulness
  Antonyms: disregard, ignorance, neglect, negligence
 2. noun consideration, care
  Synonyms: awareness, big rush, brace, concern, consciousness, looking after, ministration, notice, observation, recognition, regard, spotlight, tender loving care, TLC, treatment
  Antonyms: disregard, neglect, negligence
 3. noun courtesy
  Synonyms: amenity, assiduities, care, civility, compliment, consideration, deference, gallantry, mindfulness, politeness, regard, respect, service
  Antonyms: disregard

لغات هم‌خانواده attention

ارجاع به لغت attention

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «attention» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/attention

لغات نزدیک attention

پیشنهاد بهبود معانی