ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Consideration

kənˌsɪdəˈreɪʃn kənˌsɪdəˈreɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  considerations

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  ملاحظه، رسیدگی، توجه، مراعات
  • - after much consideration, we decided to...
  • - پس از تفکر زیاد تصمیم گرفتیم که ...
  • - This matter requires further consideration.
  • - این مطلب مستلزم تعمق بیشتری است.
  • - to show consideration for others
  • - ملاحظه‌ی دیگران را کردن
  • - out of consideration for his elderly parents
  • - به‌دلیل رعایت حال والدین سالخورده‌اش
  • - Money is an important consideration in this case.
  • - در این مورد پول عامل مهمی است.
  • - They came up with two considerations both of which were proven to be wrong.
  • - آن‌ها دو نظریه ارائه دادند که هر دو غلط از آب درآمد.
  • - I will do it for you for a small consideration.
  • - در مقابل اجرت کمی این کار را برایتان انجام خواهم داد.
  • - Cost is of no consideration.
  • - هزینه مهم نیست.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد consideration

 1. noun mental analysis
  Synonyms: application, attention, cogitation, concentration, contemplation, debate, deliberation, discussion, examination, forethought, heed, reflection, regard, review, scrutiny, study, thinking, thought
  Antonyms: disregard, disrespect, failure, heedlessness, ignorance, neglect, negligence, omission, thoughtlessness
 2. noun concern; something mentally examined
  Synonyms: development, difficulty, emergency, estate, evidence, exigency, extent, factor, fancy, idea, incident, issue, items, judgment, magnitude, minutiae, notion, occasion, occurrence, particulars, perplexity, plan, point, problem, proposal, puzzle, scope, situation, state, thought, trouble
  Antonyms: omission
 3. noun high regard
  Synonyms: attentiveness, awareness, concern, considerateness, esteem, estimation, favor, forbearance, friendliness, heed, heedfulness, kindliness, kindness, mercy, mindfulness, respect, solicitude, tact, thoughtfulness, tolerance
  Antonyms: disdain, disregard
 4. noun payment
  Synonyms: baksheesh, commish, commission, fee, payback, percentage, perk, perquisite, recompense, remuneration, reward, salary, something to sweeten pot, tip, wage
  Antonyms: debt

Collocations

Idioms

 • take into consideration

  در نظر گرفتن، به حساب آوردن، مورد مطالعه قرار دادن

لغات هم‌خانواده consideration

ارجاع به لغت consideration

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «consideration» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/consideration

لغات نزدیک consideration

پیشنهاد بهبود معانی