«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Thought معنی

 • American English phonetic: θɒːt
 • British English phonetic: θɔːt
 • (Noun) [Countable] گمان، اندیشه، فکر، نظر، پندار، افکار، خیال، عقیده، مطلب، چیز فکری، استدلال، تفکر، سگال، پنداشت، تامل، باور
  • - He gave up the thought of getting married.
  • - اندیشه‌ی ازدواج کردن را از سر بیرون کرد.
  • - He put all his thoughts into words.
  • - همه‌ی افکار خود رابه زبان آورد.
  • - modern thoughts on education
  • - اندیشه‌های نوین درباره‌ی آموزش‌و‌پرورش
  • - good thoughts, good words, good deeds
  • - پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک
  • - Humans are capable of thought.
  • - انسان‌ها قادر به تفکر هستند.
  • - deep thought
  • - تفکر ژرف
  • - beauty beyond human thought
  • - زیبایی که ماورای اندیشه‌های بشر است
  • - the central thought of this essay
  • - اندیشه‌ی اصلی این مقاله
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Noun) [Uncountable] توجه جدی، ملاحظه‌ی دقیق
  • - Spare a thought for those less fortunate than you.
  • - به کسانی که از تو بدشانس‌ترند توجه کن.
  • - The hospital is designed with some thought for the needs of the elderly.
  • - بیمارستان را با توجه به نیازهای کهن‌سالان طرح‌ریزی کردند.
  • - Be a thought more careful.
  • - کمی بیشتر دقت کن.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Noun) [Uncountable] نیت، قصد، منظور
  • - He did it without thought of personal gain.
  • - بدون نیت سود شخصی آن کار را کرد.
  • - I had no thought of hurting your feelings.
  • - منظورم جریحه‌دار کردن احساسات شما نبود.
  • - didn't you have some thought of going to Yazd?
  • - آیا قصد سفر به یزد را نداشتی؟
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • زمان گذشته ساده فعل think
 • قسمت سوم فعل think

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator