ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Concluding

kənˈkluːdɪŋ kənˈkluːdɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  concluded
 • شکل سوم:

  concluded
 • سوم شخص مفرد:

  concludes

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  نهایی، پایانی
  • - concluding remarks
  • - اظهارات نهایی
  • - concluding points
  • - نکات پایانی
  • - concluding section
  • - بخش پایانی
  • - These points will be discussed again in the concluding chapter.
  • - این نکات مجدداً در فصل پایانی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد concluding

 1. adjective Coming after all others
  Synonyms: final, last, terminal, closing
 2. verb Decide by reasoning; draw or come to a conclusion
  Synonyms: reasoning, inferring, ending, gathering, judging, deciding, understanding, determining, presuming, terminating, supposing, stopping, speculating, settling, ruling, resolving, limiting, finishing, figuring, deducing, effecting, drawing, discontinuing, confining, completing, deducting, closing, clinching, ceasing, arranging, achieving
 3. verb Reach a conclusion after a discussion or deliberation
  Synonyms: resolving, settling, arranging, deciding, determining
  Antonyms: unsettling
 4. verb To put into correct or conclusive form
  Synonyms: settling, fixing, arranging
 5. verb Come to a close
  Synonyms: terminating, ending, finishing, closing, consummating, completing
  Antonyms: starting, commencing, prefacing, introducing, beginning
 6. verb To bring about or come to an agreement concerning
  Synonyms: settling, setting, negotiating, fixing, arranging
 7. verb To arrive at (a conclusion, judgment, or opinion) by the process of reasoning:
  Synonyms: deciding
 8. verb To bring to an end; close:
  Synonyms: completing

لغات هم‌خانواده concluding

ارجاع به لغت concluding

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «concluding» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/concluding

لغات نزدیک concluding

پیشنهاد بهبود معانی