«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Consider معنی

 • American English phonetic: kənˈsɪdər
 • British English phonetic: kənˈsɪdə
 • (Verb - transitive) (مسئله، موضوع) مورد توجه قرار دادن، توجه کردن به، پرداختن به، عنایت کردن به، ملاحظه کردن، رسیدگی کردن، مورد رسیدگی قرار دادن، وارسی کردن، سنجیدن، سبک و سنگین کردن، حساب کردن، فکر کردن به، دقت کردن به
  • - He considered her every wish.
  • - همه‌ی خواسته‌های او را برآورده کرد.
 • (Verb - transitive) (واقعیت، احساسات) به حساب آوردن، به شمار آوردن، در نظر گرفتن، منظور داشتن
  • - I consider him a good person.
  • - فکر می‌کنم (یا از نظر من) او آدم خوبی است.
  • - Her health is very good if you consider her age.
  • - با در نظر گرفتن سنش سلامتی او خیلی خوب است.
 • (Verb - transitive) فرض کردن، پنداشتن، انگاشتن، تصور کردن، دانستن، تلقی کردن، قلمداد کردن، محسوب کردن، شمردن

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator