با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discover

dɪˈskʌvər dɪsˈkʌvə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discovered
 • شکل سوم:

  discovered
 • سوم شخص مفرد:

  discovers
 • وجه وصفی حال:

  discovering
 • verb - transitive
  پی بردن، دریافتن، یافتن، پیدا کردن، کشف کردن، مکشوف ساختن
  • - Doctors discovered signs of poisoning in his blood.
  • - دکترها در خونش آثار مسمومیت پیدا کردند.
  • - Nobody could discover his identity.
  • - هیچ‌کس نتوانست به هویت او پی‌ ببرد.
  • - Columbus discovered America.
  • - کلمب امریکا را کشف کرد.
  • - When did man first discover fire?
  • - انسان کی برای اولین بار آتش را کشف کرد؟
  • - It is hard to discover the true meaning of his poetry.
  • - دریافتن مفهوم واقعی اشعار او مشکل است.
  • - When God discovered himself to Abraham.
  • - هنگامی که خدا خود را بر ابراهیم ظاهر کرد.
  • - Two days later they discovered his body near the river.
  • - دو روز بعد جسد او را در کنار رودخانه یافتند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discover

 1. verb find, uncover
  Synonyms: ascertain, bring to light, catch, come across, come upon, conceive, contrive, debunk, design, detect, determine, devise, dig up, discern, disclose, distinguish, elicit, espy, explore, ferret out, get wind of, get wise to, glimpse, hear, identify, invent, learn, light upon, locate, look up, nose out, notice, observe, originate, perceive, pick up on, pioneer, realize, recognize, reveal, see, sense, smoke out, spot, think of, turn up, unearth
  Antonyms: lose, miss, pass by

لغات هم‌خانواده discover

ارجاع به لغت discover

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discover» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discover

لغات نزدیک discover

پیشنهاد و بهبود معانی