با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Limited

ˈlɪmɪtɪd ˈlɪmɪtɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  limits
 • وجه وصفی حال:

  limiting
 • صفت تفضیلی:

  more limited
 • صفت عالی:

  most limited
 • adjective
  محدود، منحصر، مشروط، مقید
  • - My income is not limited to my salary.
  • - درآمد من محدود به حقوق ماهیانه‌ام نیست.
  • - a limited monarch
  • - پادشاه مشروطه
  • - a limited company
  • - شرکتی با مسئولیت محدود
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد limited

 1. adjective restricted, definite
  Synonyms: bound, bounded, checked, circumscribed, confined, constrained, controlled, curbed, defined, delimited, determinate, finite, fixed, hampered, hemmed in, local, modified, narrow, particular, precise, qualified, reserved, restrained, sectional, topical
  Antonyms: indefinite, limitless, unbounded, unlimited, unrestricted
 2. adjective inadequate, short
  Synonyms: cramped, diminished, faulty, ineffectual, insufficient, little, mean, minimal, narrow, paltry, poor, reduced, restricted, set, small, unsatisfactory
  Antonyms: adequate, ok, satisfactory, sufficient

لغات هم‌خانواده limited

ارجاع به لغت limited

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «limited» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/limited

لغات نزدیک limited

پیشنهاد و بهبود معانی