با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Down

daʊn daʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  downed
 • شکل سوم:

  downed
 • سوم شخص مفرد:

  downs
 • وجه وصفی حال:

  downing
 • شکل جمع:

  downs
 • adverb
  پایین
  • - to move down
  • - به پایین حرکت کردن
  • - Our fire brought down two enemy planes.
  • - شلیک ما دو هواپیمای دشمن را به زیر آورد.
  • - to pull down
  • - پایین کشیدن
  • - The sun went down.
  • - خورشید غروب کرد.
  • - Prices have gone down.
  • - قیمت‌ها نزول کرده‌اند.
  • - He was struck on the head and fell down with a thump.
  • - ضربه به سرش خورد و تلپی افتاد.
  • - He put down the suitcase.
  • - چمدان را زمین گذاشت.
  • - He went down to Bushehr.
  • - او به بوشهر (در جنوب کشور) رفت.
  • - The boat sank down.
  • - قایق در آب فرو رفت.
  • - We all went down to dinner.
  • - همگی برای شام خوردن به طبقه پایین رفتیم.
  • - Turn down the radio!
  • - رادیو را کم کن!
  • - You must get down to work!
  • - باید حسابی کار کنی!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • preposition
  زیر، پایین
  • - He went down the stairs.
  • - از پله‌ها پایین رفت.
 • verb - transitive
  پایین آوردن، فرو دادن
  • - We downed two of their bombers.
  • - دو تا از (هواپیماهای) بمب افکن آن‌ها را سرنگون کردیم.
 • adjective
  سوی پایین، به طرف پایین، زیر
  • - Put the book down on the table.
  • - کتاب را روی میز بگذار.
  • - down from one generation to another
  • - از نسلی به نسل دیگر
  • - down through the years
  • - در طول سالها
 • adjective
  دلتنگ، غمگین، سرافکنده
  • - He is completely down today.
  • - او امروز خیلی گرفته است.
  • - Don't kick a man when he is down!
  • - آدم افتاده را لگد نزن!
  • - When he gets older, he will settle down.
  • - سنش که بالا برود آرام خواهد شد.
 • uncountable noun
  پرهای ریزی که برای متکا به کار می‌رود، کرک
  • - a down pillow
  • - متکای پرقو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد down

 1. adjective below; physically lower
  Synonyms: bottomward, cascading, declining, depressed, descending, downgrade, downhill, downward, dropping, earthward, falling, gravitating, groundward, inferior, nether, precipitating, sagging, sinking, sliding, slipping, slumping, subjacent, to the bottom, under, underneath
  Antonyms: above, higher
 2. adjective unhappy
  Synonyms: bad, blue, cast down, chapfallen, crestfallen, dejected, depressed, disheartened, dispirited, downcast, downhearted, low, miserable, off, sad, slack, sluggish
  Antonyms: cheerful, cheery, happy, heartened

Phrasal verbs

 • bow down

  تعظیم کردن، سرفرود آوردن

 • down and out

  دچار فلاکت، آس‌وپاس، فلک‌زده، بدبخت، بی‌خانمان

  دچار فلاکت، آس‌وپاس، فلک‌زده، بدبخت، بی‌خانمان

 • fall down

  افتادن، پایین افتادن

  شکست خوردن

 • lie down

  دراز کشیدن، استراحت کردن

  از زیر کار شانه خالی کردن

 • sit down

  نشستن

Idioms

 • down and out

  دچار فلاکت، آس‌وپاس، فلک‌زده، بدبخت، بی‌خانمان

 • down on

  (عامیانه) خشمگین از، آزرده از

 • down on one's knees

  زانوزده

 • down to the ground

  کاملاً، تا ته، تا آخر

 • down with

  1- (زمین یا پایین) گذاشتن 2- (در شعار دادن) مرگ بر، مرده باد، سرنگون باد

ارجاع به لغت down

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «down» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/down

لغات نزدیک down

پیشنهاد بهبود معانی