به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

All

ɒːl ɔːl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective determiner predeterminer pronoun A1
  همه، همه‌ی، کل، تمام، تمامی، جملگی
  • - all the people
  • - همه‌ی مردم
  • - All the professors resigned.
  • - تمامی استادان استعفا دادند.
  • - He thanked one and all.
  • - او از جملگی تشکر کرد.
  • - I read all the books.
  • - تمام کتاب‌ها را خواندم.
  • - He likes pepper of all things.
  • - او میان همه‌ی چیزها فلفل را دوست دارد.
  • - Life is not all pleasure.
  • - زندگی همه‌اش لذت نیست.
  • - (if) we all give our lives...
  • - همه سربه‌سر تن به کشتن دهیم ...
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective pronoun
  همه‌ی آنچه، هر آنچه، تنها چیزی که
  • - That's all I wanted to say.
  • - همه‌ی آنچه می‌خواستم بگویم، همین بود.
  • - All she wanted was a peaceful evening alone.
  • - تنها چیزی که او می‌خواست یک عصر آرام و تنها بود.
 • adverb A2
  به‌کلی، تماماً، کاملاً، یکسره، بالکل
  • - The war is all over now.
  • - اکنون جنگ به‌کلی تمام شده است.
  • - He drove all through the night.
  • - او یکسره شب رانندگی کرد.
  • - He is all worn out.
  • - او کاملاً خسته است.
 • prefix
  کل، همه‌، سرتاسر، تمام (-all)
  • - The all-knowing professor had answers to every question.
  • - استاد همه‌چیزدان برای هر پرسشی پاسخ داشت.
  • - Let's grab a drink at the all-night bar before heading home.
  • - بیایید قبل از رفتن به خانه نوشیدنی‌ای در بار تمام‌شب بنوشیم.
 • adverb
  هرکدام (بیشتر در مورد امتیاز)
  • - The score was 15 all.
  • - امتیاز هرکدام ۱۵ بود.
  • - The score was still three all.
  • - امتیاز هرکدام همچنان سه بود.
 • prefix
  تمام–، کاملاً، تماماً، به‌طور کامل (-all)
  • - I prefer to wear all-cotton socks when I go running.
  • - ترجیح می‌دهم هنگام دویدن جوراب‌های تمام‌نخی بپوشم.
  • - all-polyester blanket
  • - پتوی تماماً پلی‌استر
 • adjective
  (در برخی گویش‌ها) تمام‌شده، مصرف‌شده
  • - The bread is all.
  • - نان تمام شده است.
  • - The money is all but gone.
  • - پول ما تقریباً تمام شده.
 • adverb
  خیلی، بسیار
  • - She loved him all.
  • - او را خیلی دوست داشت.
  • - He cried all after watching the sad movie.
  • - او بعد از تماشای فیلم غمگین بسیار گریه کرد.
 • noun
  همه‌چیز
  • - She sacrificed her all.
  • - همه‌چیزش را فدا کرد.
  • - You are my all.
  • - شما همه‌چیز من هستید.
  • - He gave me all.
  • - همه‌چیز را به من داد.
  • - They gave their all.
  • - همه‌چیز خود را دادند (آنان حداکثر کوشش خود را کردند).
  • - his clothing and all
  • - لباس و همه‌چیزش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد all

 1. adjective whole quantity
  Synonyms: complete, entire, full, greatest, gross, outright, perfect, total, utter
  Antonyms: none, zero
 2. adjective each; every one of a class
  Synonyms: any, bar none, barring no one, complete, each and every, entire, every, every bit of, every single, sum, total, totality, whole
 3. adjective exclusively
  Synonyms: alone, nothing but, only, solely
  Antonyms: incompletely
 4. adverb completely, without exception
  Synonyms: all in all, altogether, entirely, exactly, fully, just, purely, quite, totally, utterly, wholly
  Antonyms: incompletely
 5. noun whole; totality
  Synonyms: accumulation, across the board, aggregate, aggregation, collection, ensemble, entirety, everyone, everything, gross, group, integer, jackpot, lock stock and barrel, mass, quantity, sum, sum total, total, unit, utmost, wall to wall, whole ball of wax, whole enchilada, whole nine yards, whole schmear, whole shooting match, whole show, works
  Antonyms: none, zero, zilch, zip

Phrasal verbs

 • all in

  همه‌شمول، کلی (مشتمل‌بر همه‌چیز)

  بدون محدودیت، آزاد

  بسیار خسته، ازپاافتاده، کوفته

  آل‌این، کامل، یکجا (مربوط به حالتی در پوکر که در آن بازیکن با همه‌ی ژتون‌هایش شرط می‌بندد)

  آل‌این، کامل، یکجا (مربوط به حالتی در پوکر که در آن بازیکن با همه‌ی ژتون‌هایش شرط می‌بندد)

 • all over

  در هر قسمت، به‌طور سراسری، سرتاسر

 • jump on (or all over)

  (عامیانه) سخت سرزنش کردن، سرکوفت زدن

 • hop on (or all over)

  (عامیانه) سرزنش کردن، گوشمالی دادن

 • go all out

  سنگ تمام گذاشتن

 • all the time in the world

  وقت زیادی داشتن (برای انجام کاری)

Collocations

 • all but

  تقریبا، به‌ نزدیکی، تقریبی

 • all in all

  همه چیز، جمعا، روی‌هم‌رفته

 • all men are created equal

  همه‌ی انسان‌ها برابر خلق شده‌اند.

 • all over

  در هر قسمت، به‌طور سراسری، سرتاسر

 • all the same

  1- در هر حال، با این همه

  2- علی‌السویه، بی‌تفاوت

 • and all

  (عامیانه) وغیره

 • for all

  به رغم، با وجود

 • in all

  روی‌هم‌رفته، در کل، در جمع

 • of all people (or things)

  در میان همه‌ی افراد (یا چیزها)

 • one and all

  همه، همگان، همگی، جملگی، تکتک

 • that's all

  همین، همین و بس

 • in all likelihood

  به احتمال زیاد

 • by all means

  حتماً، البته، مسلماً، هرجور که شده، از هر طریق

 • above all

  از همه مهمتر، مافوق همه

 • out of all cess

  (قدیمی) بی‌اندازه، به افراط

 • in all conscience

  منصفانه، وجداناً، به هر دلیل (منطقی و معقول)

 • at all cost (or costs)

  به هر قیمتی که شده

 • all manner of

  همه‌جور، همه قبیل، همه‌نوع

 • to all outward appearances

  تا آنجایی که از ظواهر پیداست، ظواهر چنین نشان می‌دهد

 • over all

  1- روی‌هم‌رفته، به‌طور کلی، کلا 2- سرتاسر، یک‌سر 3- همه‌جانبه، کلی

 • if (at all) possible

  اگر (اصلاً) امکان داشته باشد

 • in all probability

  به احتمال زیاد، خیلی امکان دارد (که)

 • out of all reason

  غیرعاقلانه، غیرمنطقی، بی حساب و کتاب

 • on every side (or on all sides)

  از هر سو، از هر طرف، از جهت‌های مختلف

 • in all weathers

  در همه گونه آب و هوا، در شرایط جوی بد یا خوب

 • all together

  1- همه‌با‌هم، جمعاً 2- کلاً، کاملاً

 • all year round

  در تمام سال، سرتاسر سال

 • to (or) from all appearances

  (نظر و قضاوت با توجه به چیزهایی که قابل مشاهده هستن) از هر لحاظ، از هر نظر، تا آنجایی که به نظر می‌رسد

Idioms

ارجاع به لغت all

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «all» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/all

لغات نزدیک all

پیشنهاد بهبود معانی