«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Through معنی

 • American English phonetic: θruː
 • British English phonetic: θruː
 • (Preposition) (همراه با فعل) از میان، از وسط
  • - a road through the desert
  • - راهی از میان صحرا
  • - he put a bullet through my hat
  • - گلوله‌ای زد که به کلاهم خورد و از آن رد شد
  • - the river passes through mountains
  • - رودخانه از میان کوهستان‌ها می‌گذرد
  • - oars cut through the water
  • - پاروها بر آب می‌خوردند و آن را می‌بریدند
  • - he crawled through the hole
  • - او با خزیدن از سوراخ رد شد
  • - the students walked through the gate
  • - دانش‌آموزان قدم‌زنان از در رد شدند
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) (با: go) به پایان رسیدن یا رساندن، خاتمه یافتن یا دادن
  • - John went through four books in one day
  • - جان در یک روز چهار کتاب را تمام کرد (خواند)
  • - the children went through the inheritance in two years
  • - بچه‌ها ظرف دو سال ارثیه را تمام کردند
 • (Preposition) (با: get) طی کردن، گذراندن، به انجام رساندن
  • - he got the bill through the parliament
  • - او لایحه را از مجلس گذراند
  • - we finally got through the project
  • - بالأخره طرح را به انجام رساندیم.
  • - Arianne got through her final examinations
  • - آرین امتحانات نهایی خود را گذراند
  • - if you look at the world through the eyes of a biologist
  • - اگر با چشمان یک زیست‌شناس به دنیا نگاه کنی
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Adverb) از (میان یا سرتاسر و غیره)
  • - he was looking at me through the window
  • - از پنجره به من نگاه می‌کرد
  • - knowledge derived through books
  • - دانشی که از کتب به دست آمده است
 • (Preposition) به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با
  • - Zahra went out through the kitchen
  • - زهرا از راه آشپزخانه خارج شد
  • - she educated herself through correspondence courses
  • - از طریق درس‌های مکاتبه‌ای خودآموزی کرده است
  • - he spoke through an interpreter
  • - او به کمک یک مترجم حرف زد
  • - through Zahra's help
  • - به کمک زهرا
  • - we are related through our grandfather
  • - از طریق پدربزرگمان با هم نسبت داریم.
  • - through illness he lost his hearing
  • - به خاطر بیماری شنوایی خود را از دست داد
  • - through an error
  • - به خاطر اشتباه
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) سرتاسر، سراسر، همه، تمام
  • - through summer
  • - تمام تابستان
  • - through life
  • - همه‌ی عمر
  • - the rumour spread through the town
  • - شایعه در سراسر شهر پیچید
  • - he heard the speech through without interruption
  • - بدون وقفه به همه‌ی سخنرانی گوش فرا داد
  • - it was raining and I was soaked through
  • - باران می‌آمد و من سرتاپا (کاملاً) خیس بودم.
  • - pieces of the airplane were scattered through the field
  • - قطعات هواپیما در سراسر مزرعه پراکنده شده بود
  • - through and through
  • - از اول تا آخر، در تمام مدت، سرتاسر
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) در، طی، تو، داخل
  • - a machine that flies through the air
  • - ماشینی که در هوا پرواز می‌کند
  • - all through the year
  • - در تمام سال
  • - she remained sitting through the earthquake
  • - طی زلزله در حالت نشسته باقی ماند
  • - road construction will continue through winter months too
  • - راه‌سازی در ماه‌های زمستان هم ادامه خواهد داشت
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Adjective) سرتاسری، سراسری، مستقیم
  • - a through road
  • - راه سراسری
 • (Adjective) بلا توقف، بی‌ایست، گذرا، یکسر
  • - a through train
  • - قطار بدون توقف

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator