«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Through معنی

 • American English phonetic: θruː
 • British English phonetic: θruː
 • (Preposition) (همراه با فعل) از میان، از وسط
  • - a road through the desert
  • - راهی از میان صحرا
  • - He put a bullet through my hat.
  • - گلوله‌ای زد که به کلاهم خورد و از آن رد شد.
  • - The river passes through mountains.
  • - رودخانه از میان کوهستان‌ها می‌گذرد.
  • - Oars cut through the water.
  • - پاروها بر آب می‌خوردند و آن را می‌بریدند.
  • - He crawled through the hole.
  • - او با خزیدن از سوراخ رد شد.
  • - The students walked through the gate.
  • - دانش‌آموزان قدم‌زنان از در رد شدند.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) (با: go) به پایان رسیدن یا رساندن، خاتمه یافتن یا دادن
  • - John went through four books in one day.
  • - جان در یک روز چهار کتاب را تمام کرد. (خواند)
  • - The children went through the inheritance in two years.
  • - بچه‌ها ظرف دو سال ارثیه را تمام کردند.
 • (Preposition) (با: get) طی کردن، گذراندن، به انجام رساندن
  • - He got the bill through the parliament.
  • - او لایحه را از مجلس گذراند.
  • - We finally got through the project.
  • - بالأخره طرح را به انجام رساندیم.
  • - Arianne got through her final examinations.
  • - آرین امتحانات نهایی خود را گذراند.
  • - If you look at the world through the eyes of a biologist.
  • - اگر با چشمان یک زیست‌شناس به دنیا نگاه کنی.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Adverb) از (میان یا سرتاسر و غیره)
  • - He was looking at me through the window.
  • - از پنجره به من نگاه می‌کرد.
  • - knowledge derived through books
  • - دانشی که از کتب به دست آمده است.
 • (Preposition) به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با
  • - Zahra went out through the kitchen.
  • - زهرا از راه آشپزخانه خارج شد.
  • - She educated herself through correspondence courses.
  • - از طریق درس‌های مکاتبه‌ای خودآموزی کرده است.
  • - He spoke through an interpreter.
  • - او به کمک یک مترجم حرف زد.
  • - through Zahra's help
  • - به کمک زهرا
  • - We are related through our grandfather.
  • - از طریق پدربزرگمان با هم نسبت داریم.
  • - Through illness he lost his hearing.
  • - به خاطر بیماری شنوایی خود را از دست داد.
  • - through an error
  • - به خاطر اشتباه
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) سرتاسر، سراسر، همه، تمام
  • - through summer
  • - تمام تابستان
  • - through life
  • - همه‌ی عمر
  • - The rumour spread through the town.
  • - شایعه در سراسر شهر پیچید.
  • - He heard the speech through without interruption.
  • - بدون وقفه به همه‌ی سخنرانی گوش فرا داد.
  • - It was raining and I was soaked through.
  • - باران می‌آمد و من سرتاپا (کاملاً) خیس بودم.
  • - Pieces of the airplane were scattered through the field.
  • - قطعات هواپیما در سراسر مزرعه پراکنده شده بود.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Preposition) در، طی، تو، داخل
  • - A machine that flies through the air.
  • - ماشینی که در هوا پرواز می‌کند.
  • - all through the year
  • - در تمام سال
  • - She remained sitting through the earthquake.
  • - طی زلزله در حالت نشسته باقی ماند.
  • - Road construction will continue through winter months, too.
  • - راه‌سازی در ماه‌های زمستان هم ادامه خواهد داشت.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر
 • (Adjective) سرتاسری، سراسری، مستقیم
  • - a through road
  • - راه سراسری
 • (Adjective) بلا توقف، بی‌ایست، گذرا، یکسر
  • - a through train
  • - قطار بدون توقف

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator