«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

To معنی

 • American English phonetic:
 • British English phonetic:
(Plural), (Verb - use participle), (Adverb), (Preposition)
 • بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در،دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  • - give the book to Pari
  • - کتاب را به پری بده.
  • - Peyman pointed to me
  • - پیمان به من اشاره کرد.
  • - turn to left
  • - به چپ چرخ بزن.
  • - traveling to Semnan
  • - مسافرت به سمنان
  • - he has gone to school
  • - به مدرسه رفته است.
  • - listen to me!
  • - به من گوش بده!
  • - to rise to fame
  • - به شهرت رسیدن
  • - sentenced to ten years in prison
  • - محکوم به ده سال زندان
  • - ten minutes to six
  • - ده دقیقه به پنج
  • - it wasn't to her taste
  • - به سلیقهی (مطابق سلیقه) او نبود.
  • - he threw his opponent to the ground
  • - حریف خود را بر زمین افکند.
  • - this is preferable to that
  • - این بر آن رجحان دارد.
  • - he was cold to the bone
  • - تا (مغز) استخوانش سرد بود.
  • - we will fight to the death
  • - تا سر حد مرگ خواهیم جنگید.
  • - from four to six
  • - از چهار تا شش
  • - from 1972 to 1981
  • - از سال 1972 تا 1981
  • - a house to the left of ours
  • - خانهای در سمت چپ خانهی ما
  • - Niasar is only an hour's drive to the north
  • - نیاسر فقط در فاصله یکساعته در شمال قرار دارد.
  • - his words are an inspiration to all of us
  • - حرفهای او برای همهی ما الهامانگیز است.
  • - they came to dinner
  • - برای شام آمدند.
  • - open to attack
  • - در معرض حمله
  • - we are open to any kind of suggestion
  • - هرگونه پیشنهاد را پذیرا هستیم.
  • - closed to nonmembers
  • - کسانی که عضو نیستند اجازهی ورود ندارند.
  • - it seems good to me
  • - به نظر خوب است.
  • - the ghots that appeard to him
  • - ارواحی که در نظرش ظاهر شدند
  • - it was clear to her that they were not interested
  • - برایش آشکار بود که علاقمند نیستند.
  • - we danced to the music
  • - همراه با موسیقی رقصیدیم.
  • - the key to the house
  • - کلید منزل
  • - he is an official translator to the government of Pakistan
  • - او مترجم رسمی دولت پاکستان است.
  • - superior to others
  • - برتر از دیگران
  • - two cupfuls to a gallon
  • - دو فنجان پر در هر گالن
  • - ... the king comes as guest to you
  • - ... شاه زی تو میهمان آید همی
  • - talk to me!
  • - با من حرف بزن!
  • - to swim
  • - شنا کردن
  • - to be or not to be, that's the question
  • - (شکسپیر) به بودن یا نبودن بحث آنست
  • - to live is sweet
  • - زندگی کردن شیرین است.
  • - it is easy to read this book
  • - خواندن این کتاب آسان است.
  • - tell him if you want to
  • - اگر میخواهی به او بگو.
  • - we were close to when it happened
  • - وقتی که آن رویداد اتفاق افتاد ما در آن حوالی بودیم.
  • - fall to one's knees
  • - به زانو درآمدن، زانو زدن
  • - moderate to high in price
  • - دارای قیمت متوسط و بالا
  • - to and fro
  • - پس و پیش، عقب و جلو، رفت و برگشتی
  • - to come to
  • - به هوش آمدن (از بیهوشی)
  • - to each his own
  • - هر کس بنا به شخصیت و سلیقهی خودش
  • - to my knowlege
  • - تا آنجا که من میدانم
  • - to my (or his etc.) surprise
  • - با شگفتی متوجه شدم، در کمال تعجب من
  • - to tell you the truth
  • - راستش را بخواهی، به راستی
  • - there is nothing to it
  • - اصلا کاری ندارد، آسان است، مهم نیست
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator