ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Constant

ˈkɑːnstnt ˈkɒnstənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  constants
 • صفت تفضیلی:

  more constant
 • صفت عالی:

  most constant

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  ثابت، پایدار، ثابت‌قدم، باثبات، استوار، وفادار، دائمی، هم‌خوان
  • - The speed of light is always constant.
  • - سرعت نور همیشه ثابت است.
  • - His blood pressure must remain constant at all times.
  • - فشار خون او باید همیشه ثابت بماند.
  • - constant noise
  • - سر و صدای همیشگی
  • - constant pain
  • - درد مداوم
  • - Anwary is constant in friendship.
  • - انواری در دوستی وفادار است.
  • - constant function
  • - تابع پایا، تابع ثابت
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد constant

 1. adjective fixed
  Synonyms: connected, consistent, continual, equable, even, firm, habitual, homogeneous, immutable, invariable, like the Rock of Gibralter, monochrome, monophonic, monotonous, nonstop, of a piece, permanent, perpetual, regular, regularized, solid as rock, stabile, stable, standardized, steadfast, steady, together, unalterable, unbroken, unchanging, unflappable, unfluctuating, uniform, uninterrupted, unvarying
  Antonyms: changeable, fickle, fluctuating, inconstant, irregular, unstable, unsteady, varying, wavering
 2. adjective neverending
  Synonyms: abiding, ceaseless, chronic, continual, continuous, endless, enduring, eternal, everlasting, incessant, interminable, lasting, nonstop, perpetual, persistent, persisting, relentless, sustained, unending, uninterrupted, unrelenting, unremitting
  Antonyms: concluding, ending, interrupted, stopping, terminable, terminating
 3. adjective loyal, determined
  Synonyms: allegiant, attached, dependable, devoted, dogged, faithful, fast, persevering, resolute, staunch, tried-and-true, true, trustworthy, trusty, unfailing, unflagging, unshaken, unwavering
  Antonyms: disloyal, fickle, flagging, inconstant, undecided, undetermined, untrue, untrustworthy

لغات هم‌خانواده constant

ارجاع به لغت constant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «constant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/constant

لغات نزدیک constant

پیشنهاد بهبود معانی