ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Come Through

ˈkəmˈθruː kʌmθruː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb C2
  (خبر یا منظور و پیام) رسیدن، بیان کردن، دریافت کردن، دریافت شدن، درک کردن، نشان دادن، فرستادن
  • - Have the test results come through yet?
  • - نتایج آزمایش رسیده است؟
  • - a writer whose personality comes through clearly in her writings
  • - نویسنده‌ای که شخصیتش در نوشته‌هایش به وضوح درک می‌شود
 • phrasal verb
  رفتن، آمدن، رسیدن
  • - The reporter promised to come through with breaking news as soon as it was confirmed.
  • - گزارشگر قول داد با اخبار فوری به محض تایید شدن بیاید.
  • - I hope my friend can come through with the news about the job interview.
  • - امیدوارم دوستم با خبر مصاحبه‌ی شغلی بیاید.
 • phrasal verb
  سر قول خود ماندن، به تعهد خود عمل کردن، انجام دادن، عمل کردن
  • - The company needs to come through with their promise to deliver the product on time.
  • - شرکت باید به تعهدش مبنی بر تحویل به موقع محصول عمل کند.
  • - I'm counting on you to come through and finish the project before the deadline.
  • - روی تو حساب کرده‌ام که به قولت عمل کنی و پروژه را قبل از سررسید تمام کنی.
 • phrasal verb
  تحمل کردن، طاقت آوردن، تاب آوردن، بهبود یافتن (بعد از بیماری)، زنده ماندن، جان سالم به در بردن
  • - I knew I could count on my friends to help me come through this tough time.
  • - می‌دانستم که می‌توانم روی کمک دوستانم برای تحمل این دوران سخت حساب کنم.
  • - They were able to come through the economic downturn.
  • - آن‌ها می‌توانستند رکود اقتصادی را تاب بیاورند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد come through

 1. phrasal verb accomplish goal
  Synonyms: achieve, be successful, be victorious, carry out, chip in, contribute, kick in, pitch in, prevail, score, succeed, triumph, win
  Antonyms: fail
 2. phrasal verb survive bad situation
  Synonyms: endure, live through, persist, pull through, ride, ride out, survive, weather storm, withstand
  Antonyms: fail
 3. phrasal verb keep one's promise

ارجاع به لغت come through

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «come through» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/come-through

لغات نزدیک come through

پیشنهاد بهبود معانی