Go

ɡoʊ ɡəʊ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  went
 • شکل سوم:

  gone
 • سوم شخص مفرد:

  goes
 • وجه وصفی حال:

  going
 • Verb - intransitive
  رفتن
  • - Go home!
  • - برو خونه!
  • - He goes to college.
  • - او دانشگاه می‌رود.
 • Verb - intransitive
  رهسپار شدن، عزیمت کردن
 • Verb - intransitive
  روانه ساختن
 • Verb - intransitive
  گذشتن، عبور کردن، کارکردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، بران بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  • - If Germany does not agree, we go to war.
  • - اگر آلمان توافق نکند، جنگ خواهیم کرد.
  • - You went too far in your protests.
  • - شما در اعتراضات خود از حد تجاوز کردید.
  • - The shirts go in the top drawer.
  • - جای پیراهن‌ها در کشوی فوقانی است.
  • - They tried to make a go of their marriage.
  • - آن‌ها کوشیدند ازدواج موفقی داشته باشند.
  • - Apples went for one hundred tomans a kilo.
  • - سیب کیلویی صد تومان به فروش می‌رسید.
  • - The burglars went for the jewelry.
  • - دزدان رفتند سراغ جواهرات.
  • - from the word go
  • - از اول، از ابتدای کار
  • - The belt won't go around his waist.
  • - کمربند به دور کمرش نمی‌رسد.
  • - The lights went out.
  • - چراغ‌ها خاموش شدند.
  • - He decided to have a go at carpentry.
  • - او تصمیم گرفت نجاری را بیازماید.
  • - These pants do not go with that jacket.
  • - این شلوار به آن کت نمی‌خورد.
  • - to go 90 Kilometers an hour
  • - ساعتی 90 کیلومتر رفتن (راندن)
  • - Who goes there?
  • - چه کسی آنجا می‌رود؟ آنجا کیست؟
  • - to go mad
  • - دیوانه شدن
  • - A watch that is not going.
  • - ساعتی که کار نمی‌کند.
  • - The balloon went "pop"!
  • - بادکنک ترکید.
  • - The war went badly.
  • - جنگ بد پیشرفت می‌کرد.
  • - Go by what I say.
  • - آنچه را من می‌گویم، بکن.
  • - How is your life going?
  • - وضع زندگیت چطور است؟
  • - He goes by the name of Manoonchehr.
  • - او را به نام منوچهر می‌شناسند.
  • - He goes in rags.
  • - او با لباس ژنده بیرون می‌رود.
  • - Hossein went to Arak.
  • - حسین به اراک رفت.
  • - to go to some trouble
  • - به زحمت افتادن
  • - The facts that go to prove my claim.
  • - حقایقی که ادعای مرا اثبات می‌کند.
  • - That rule still goes.
  • - آن قاعده هنوز هم صادق است.
  • - My headache is gone.
  • - سردردم خوب شده است.
  • - The third sentence has to go.
  • - جمله‌ی سوم باید حذف شود.
  • - His hearing is going.
  • - شنوایی او دارد از دست می‌رود.
  • - The prize goes to Iraj.
  • - ایرج برنده‌ی جایزه است.
  • - The bus that goes to Ghamsar.
  • - اتوبوسی که به قمصر می‌رود.
  • - the road that goes to Niasar
  • - راهی که به نیاسر منتهی می‌شود (می‌رود)
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد go

 1. Noun spirit, vitality
  Synonyms: activity, animation, bang, birr, drive, energy, force, get-up-and-go, hardihood, life, moxie, oomph, pep, potency, push, snap, starch, tuck, verve, vigor, vivacity, zest
 2. Noun try, attempt
  Synonyms: bid, crack, effort, essay, fling, pop, shot, slap, stab, turn, whack, whirl
 3. Verb advance, proceed physically
  Synonyms: abscond, approach, beat it, bug out, cruise, decamp, depart, escape, exit, fare, flee, fly, get away, get going, get lost, get off, hie, hightail, hit the road, journey, lam, leave, light out, make a break for it, make for, make one’s way, mosey, move, move out, near, pass, progress, pull out, push off, push on, quit, repair, retire, run along, run away, set off, shove off, skip out, split, take a hike, take a powder, take flight, take leave, take off, travel, vamoose, wend, withdraw
  Antonyms: stay, stop
 4. Verb operate, function
  Synonyms: act, carry on, click, continue, flourish, maintain, make out, move, pan out, perform, persist, prosper, run, score, succeed, thrive, work
  Antonyms: break
 5. Verb span, stretch
  Synonyms: connect, cover, extend, fit, give access, lead, make, range, reach, run, spread, vary
 6. Verb contribute, work towards an end
  Synonyms: avail, befall, chance, come, concur, conduce, develop, eventuate, fall out, fare, happen, incline, lead to, occur, persevere, persist, proceed, result, serve, tend, transpire, turn, turn out, wax, work out
 7. Verb agree, harmonize
  Synonyms: accord, be adapted for, be designed for, belong, blend, chime, complement, conform, correspond, dovetail, enjoy, fit, jibe, like, match, mesh, relish, set, square, suit
  Antonyms: disagree, mismatch
 8. Verb die, collapse
  Synonyms: bend, break, cave, conclude, consume, crumble, decease, decline, demise, depart, deplete, devour, dissipate, drop, exhaust, expend, expire, fail, finish, fold up, fritter, give, pass away, pass on, perish, run through, spend, squander, succumb, terminate, use up, waste, weaken, worsen, yield
  Antonyms: be born, create
 9. Verb elapse
  Synonyms: be spent, expire, flow, lapse, pass, pass away, slip away, transpire, waste away
 10. Verb endure
  Synonyms: abide, allow, bear, brook, consent to, let, permit, put up with, stand, stomach, suffer, swallow, take, tolerate
  Antonyms: surrender

Phrasal verbs

 • go about

  درگیر انجام کاری بودن، تعهد کردن، متعهد شدن، عهده‌دار شدن، به‌ عهده گرفتن

  به دور محور گشتن، سیر کردن

 • go after

  دنبال کسی افتادن، دنبال کسی بودن، تعقیب کردن (کسی)، دنبال کاری رفتن، دنبال کاری بودن، دنبال کردن، جوییدن، پوییدن، طلبیدن، در پی بودن (هدف یا خواسته)

  دنبال کسی افتادن، دنبال کسی بودن، تعقیب کردن (کسی)، دنبال کاری رفتن، دنبال کاری بودن، دنبال کردن، جوییدن، پوییدن، طلبیدن، در پی بودن (هدف یا خواسته)

 • go against

  ناسازگار بودن، خلاف جریان بودن

  مخالفت کردن

  مختل کردن، نقض کردن

 • go along

  ادامه دادن

  موافق بودن، موافقت کردن

  همراهی کردن

 • go at

  حمله کردن

  رویکرد اتخاذ کردن

  (به کاری) پرداختن، بر عهده گرفتن

 • go back on

  عهدشکنی کردن، بی‌وفایی کردن، خیانت کردن، عدول کردن، خلف وعده کردن، زیر حرف زدن، زیر قول خود زدن، حرف خود را عوض کردن

 • go beyond

  تجاوز کردن از

 • go by

  سپری شدن، گذشتن (زمان)، عبور کردن، رد شدن، گذشتن (شخص و غیره)

  سپری شدن، گذشتن (زمان)، عبور کردن، رد شدن، گذشتن (شخص و غیره)

  طبق چیزی عمل کردن، بر اساس چیزی رفتار کردن، پیروی کردن

  طبق چیزی عمل کردن، بر اساس چیزی رفتار کردن، پیروی کردن

  شناخته شدن (به نامی خاص)

  بر اساس چیزی قضاوت کردن، طبق چیزی حکم کردن، مبنا را بر چیزی قرار دادن

  بر اساس چیزی قضاوت کردن، طبق چیزی حکم کردن، مبنا را بر چیزی قرار دادن

 • go down

  غروب کردن

  افتادن، سقوط کردن

  پایین رفتن، کاهش یافتن، نزول کردن

  غرق شدن

  پذیرفته شدن

  ثبت شدن

  دانشگاه را ترک کردن

  شکست خوردن

  اتفاق افتادن

  پایین افتادن

 • go down on

  با دهان اعمال جنسی انجام دادن، رابطه جنسی دهانی داشتن

 • go fly a kite

  برو دنبال کارت، برو گم شو، دست از سرم بردار، برو بابا

 • go for

  به کار رفتن

  حمله کردن

  پسندیدن، پذیرفتن، دوست داشتن

  تلاش کردن برای به‌ دست آوردن چیزی

 • go in for

  دفاع کردن، طرفداری کردن

  دوست داشتن، علاقه داشتن

  امتحان دادن، وارد رقابت شدن

  انتخاب کردن شغل

 • go into

  دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن

  (کار یا رشته تحصیلی) وارد شدن

  بررسی کردن، تحقیق کردن

 • go in with

  وارد شدن، پیوستن، ملحق شدن

 • go off

  منفجر شدن، ترکیدن

  رفتن، عزیمت کردن

  پیش رفتن

  سروصدا کردن

  دوست نداشتن، کمتر دوست داشتن

 • go on

  پیش رفتن، ادامه دادن

  اتفاق افتادن

  سپری شدن

 • go out

  از خانه بیرون رفتن، جایی را ترک کردن

  استعفا دادن

  از مد افتادن

  (در بازی) رو کردن همه‌ی کارت‌های خود

  از رقابت حذف شدن، شکست خوردن

  خاموش شدن

  اعتصاب کردن

  شرکت کردن، نامزد شدن، داوطلب شدن

 • go over

  بررسی کردن، مرور کردن، بازبینی کردن

 • go through

  به ‌نتیجه رساندن، به انجام رساندن

  تحمل کردن

  عبور کردن

  (لباس و غیره) کهنه شدن، فرسوده شدن

 • go through with

  به انجام رساندن

 • go together

  (رنگ) به‌ هم آمدن

  متناسب بودن، با هم آمدن، سازگاری داشتن

  (عاشقانه یا جنسی) رابطه داشتن

 • go under

  ورشکست شدن

  دچار سقوط و اضمحلال شدن

  غرق شدن، فرو ریختن

 • go up

  وارد دانشگاه شدن

  (بازیگر یا خواننده و نوازنده) فراموش کردن سطر یا قطعه

  بالا رفتن

 • go with

  به هم آمدن، هماهنگ بودن

  رابطه‌ی عاشقانه داشتن

  پذیرفتن

 • go without

  محروم بودن از، (بدون چیزی) گذران کردن

Idioms

 • go down the drain

  از بین رفتن، از مزه افتادن، هدر رفتن

 • go fly a kite

  برو دنبال کارت، برو گم شو، دست از سرم بردار، برو بابا

 • go for broke

  (عامیانه) همه چیز را قمار کردن، همه چیز خود را به مخاطره انداختن

  همه‌ی انرژی یا امکانات خود را به کار گرفتن، به سیم آخر زدن

 • go great guns

  بسیار موفق بودن

  (آمریکا - عامیانه) با سرعت و کارایی عمل کردن

 • go hang

  (عامیانه) به درک، به من چه

 • go hard with

  زحمت ایجاد کردن، مزاحم شدن

 • go it

  انجام دادن، با بی‌مبالاتی انجام دادن

 • go (a person) one better

  پیشی جستن، (از دیگری) بهتر بودن

 • go some

  (آمریکایی عامیانه) بسیار موفق بودن

 • go up in flames (or smoke)

  سوختن، ازبین رفتن

 • have a go at

  (عامیانه) امتحان کردن

 • let go

  1- آزادکردن، رهاکردن 2- چشم پوشیدن از

  رها کردن، ول کردن، دور انداختن

 • let oneself go

  عنان اختیار را ازدست دادن، خود را ول کردن

 • no the go

  (عامیانه) مدام در حرکت، پویا، فعال

 • to go

  (در رستوران) خوراکی که می‌توان آن را به منزل برد.

  باقی، انجام نشده، مانده

 • what goes?

  چه خبر است؟

لغات نزدیک go

پیشنهاد و بهبود معانی