ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chance

tʃæns tʃɑːns
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  chanced
 • شکل سوم:

  chanced
 • سوم شخص مفرد:

  chances
 • وجه وصفی حال:

  chancing
 • شکل جمع:

  chances

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B1
  بخت، تصادف، شانس، فرصت، مجال، اتفاقی، اقبال، سرنوشت، احتمال، اتفاق
  • - to leave things to chance
  • - کارها را به سرنوشت واگذار کردن
  • - It was pure chance that led to this discovery.
  • - صرفاً در اثر بخت و اقبال بود که این اکتشاف به وقوع پیوست.
  • - She has a good chance of winning.
  • - احتمال برنده شدن او زیاد است.
  • - What are the chances of his being accepted?
  • - احتمال قبولی او چقدر است؟
  • - He put the phone down before I had a chance to answer.
  • - پیش از آنکه فرصت جواب داشته باشم تلفن را زمین گذاشت.
  • - The holidays gave him a chance to paint the room.
  • - تعطیلات به او فرصت داد که اتاق را رنگ بزند.
  • - the chance encounter of two old friends in the street
  • - برخورد تصادفی دو دوست قدیمی در خیابان
  • - Let's chance it.
  • - بیا آن را به سرنوشت واگذار کنیم.
  • - Do you know his address by any chance?
  • - آیا شما نشانی او را بر حسب اتفاق می‌دانید؟
  • - Chances are she will come today.
  • - احتمال دارد امروز بیاید.
  • - Ali too is a candidate, but he does not stand a chance.
  • - علی هم نامزد (انتخابات) شده است؛ ولی شانسی ندارد.
  • - He took all the necessary precautions because he didn't want to take any chances.
  • - چون نمی‌خواست طعمه‌ی تصادفات بشود همه‌ی احتیاط‌های لازم را به عمل آورد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  اتفاق افتادن
 • verb - intransitive
  تصادفا روی دادن، پیش آمدن
  • - I chanced to be there too when she called.
  • - وقتی که تلفن زد اتفاقاً من هم حضور داشتم.
 • verb - transitive
  به خطر انداختن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chance

 1. adjective accidental, unforeseeable
  Synonyms: adventitious, at random, casual, contingent, fluky, fortuitous, fortunate, happy, inadvertent, incidental, lucky, odd, offhand, unforeseen, unintentional, unlooked for, unplanned
  Antonyms: designed, foreseeable, planned, understood
 2. noun possibility, probability
  Synonyms: break, contingency, fair shake, fighting chance, indications, liability, likelihood, long shot, look-in, occasion, odds, opening, opportunity, outlook, prospect, scope, shot, show, squeak, time, wager
  Antonyms: assurance, certainty, design, law, plan, scheme
 3. noun fate, luck
  Synonyms: accident, advantage, adventure, bad luck, break, cast, casualty, coincidence, contingency, destination, destiny, doom, even chance, fluke, fortuity, fortune, future, gamble, good luck, hap, haphazard, happening, hazard, heads or tails, hit, in the cards, kismet, lot, lottery, luck out, lucky break, misfortune, occurrence, odds, outcome, peradventure, peril, providence, risk, stroke of luck, throw of the dice, toss-up, turn of the cards, way the cookie crumbles, wheel of fortune
  Antonyms: aim, design, plan, scheme
 4. noun gamble, risk
  Synonyms: bet, craps game, fall of the cards, hazard, jeopardy, lottery, raffle, speculation, stake, throw of the dice, try, venture, wager
 5. verb risk, endanger
  Synonyms: attempt, cast lots, draw lots, gamble, go out on a limb, have a fling at, hazard, jeopardize, play with fire, plunge, put eggs in one basket, put it on the line, roll the dice, run the risk, skate on thin ice, speculate, stake, stick one’s neck out, take shot in the dark, tempt fate, tempt fortune, toss up, try, venture, wager, wildcat
  Antonyms: aim, design, plan, scheme, understand
 6. verb happen
  Synonyms: arrive, befall, be one’s fate, betide, blunder on, break, bump, come, come about, come off, come to pass, fall out, fall to one’s lot, go, hap, hit upon, light, light upon, luck, meet, occur, stumble, stumble on, transpire, tumble, turn up

Phrasal verbs

Collocations

 • by chance

  تصادفاً، اتفاقی، الله‌بختی

 • take a chance

  ریسک کردن، شانس خود را امتحان کردن، قمار کردن، به مخاطره انداختن، خطر کردن

Idioms

 • by any chance

  تصادفاً، اتفاقاً، تصادفی، اتفاقی

 • (the) chances are

  احتمال براین است که

 • on the chance (or off chance) that

  در صورتی که، به این احتمال که

 • stand a chance

  بخت (کاری را) داشتن، شانس (موقعیت) داشتن

  شانس موفقیت یا بردن و غیره را داشتن

 • take a chance

  ریسک کردن، شانس خود را امتحان کردن، قمار کردن، به مخاطره انداختن، خطر کردن

ارجاع به لغت chance

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chance» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chance

لغات نزدیک chance

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم