با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Gamble

ˈɡæmbl ˈɡæmbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  gambled
 • شکل سوم:

  gambled
 • سوم شخص مفرد:

  gambles
 • وجه وصفی حال:

  gambling
 • verb - intransitive C2
  قمار کردن، قمار‌بازی کردن، به‌خطر انداختن، ریسک کردن
  • - take a gamble on something
  • - چیزی را به خطر انداختن، روی چیزی خطر کردن
  • - Gambling can become an addiction.
  • - قماربازی می‌تواند (نوعی) اعتیاد بشود.
 • noun
  قمار، ریسک
  • - take a gamble
  • - خطر کردن
  • - Our company is not willing to take another gamble.
  • - شرکت ما دیگر حاضر نیست سرمایه‌ی خود را به مخاطره بیندازد.
  • - gamble something away
  • - (Verb - transitive) (در قمار) باختن
  • - gamble in something
  • - (Verb - transitive) ریسک کردن روی، قمار کردن سر
  • - gamble on something
  • - (Verb - transitive) شرط‌بندی کردن روی، حساب کردن روی، ریسک کردن روی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gamble

 1. noun chance, speculation
  Synonyms: action, bet, fling, leap, long shot, lottery, outside chance, raffle, risk, shot in the dark, spec, stab, throw of the dice, toss up, uncertainty, venture, wager
  Antonyms: design, guard, insurance, plan, protection, safeguard
 2. verb take a chance on winning
  Synonyms: back, bet, brave, buck the odds, cast lots, challenge, cut the cards, dare, defy, endanger, face, flip the coin, game, go for broke, hazard, imperil, jeopardize, lay money on, lot, make a bet, play, plunge, put, put faith in, put trust in, risk, set, shoot the moon, shoot the works, speculate, stake, stick one’s neck out, take a flyer, tempt fortune, trust to luck, try one’s luck, venture, wager
  Antonyms: be careful, design, ensure, guard, insure, plan, safeguard

ارجاع به لغت gamble

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gamble» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gamble

لغات نزدیک gamble

پیشنهاد بهبود معانی