«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Bear معنی

 • American English phonetic: ber
 • British English phonetic: beə
 • (Noun) (Verb - intransitive) (Adverb) خرس، سلف‌فروشی سهام اوراق قرضه در بورس به قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی، بردن، حمل کردن، در برداشتن، داشتن، زاییدن (در حیوانات)، میوه دادن، تاب آوردن، تحمل کردن
  • - a man who bears bad news
  • - مردی که حامل خبر بد است
  • - He went to see his ill mother, bearing flowers.
  • - در‌حالی‌که گل حمل می‌کرد (گل به‌دست) به دیدار مادر بیمارش رفت.
  • - to bear a secret
  • - سری داشتن
  • - The letter bore his signature.
  • - نامه امضای او را داشت.
  • - Altogether, Robab bore six children.
  • - رباب روی‌هم‌رفته شش بچه زایید.
  • - The tree bore fruit.
  • - درخت میوه داد.
  • - a fruit-bearing tree
  • - درخت بارور
  • - coal-bearing strata
  • - لایه‌های دارای زغال‌سنگ
  • - This beam bears all of the roof's weight.
  • - این شاه‌تیر همه‌ی وزن طاق را نگه می‌دارد.
  • - to bear the cost
  • - هزینه را متحمل شدن
  • - She couldn't bear her mother-in-law.
  • - یارای تحمل مادر شوهرش را نداشت.
  • - Prison life was difficult to bear.
  • - تحمل زندگی در زندان دشوار بود.
  • - His actions bear careful watching.
  • - اعمال او درخور نظارت دقیق است (باید به‌دقت اعمال او را بررسی کرد).
  • - He bore himself like a gentleman.
  • - او مثل یک جوانمرد رفتار می‌کرد.
  • - The lighthouse bears due east.
  • - برج فانوس دریایی در سمت خاور قرار دارد.
  • - Artillery deployed to bear on the fort.
  • - توپ‌خانه‌ای که برای هدف‌گیری به سوی قلعه آرایش شده بود.
  • - Bear right at the bend.
  • - سر پیچ به طرف راست بروید.
  • - His story has no bearing on politics.
  • - داستان او ربطی به سیاست ندارد.
  • - Time will bear out the truth of my words.
  • - زمان، صحت حرف‌هایم را ثابت خواهد کرد.
  • - Please bear with me as I explain.
  • - لطفاً صبر کنید تا توضیح بدهم.
  • - I told you the truth and Homa can bear witness.
  • - راستش را به شما گفتم و هما می‌تواند شهادت بدهد (هما شاهد است).
  • - He brought his considerable knowledge to bear on the delegates.
  • - او نمایندگان را تحت‌تأثیر اطلاعات گسترده‌ی خود قرار داد.
  • - a bear market and a bull market
  • - بازار رو به نزول و بازار رو به ترقی
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator