با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lapse

læps læps
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lapsed
 • شکل سوم:

  lapsed
 • سوم شخص مفرد:

  lapses
 • وجه وصفی حال:

  lapsing
 • شکل جمع:

  lapses
 • noun verb - intransitive
  نسیان، لغزش، خطا، برگشت، انحراف موقت، انصراف، مرور، گذشت زمان، زوال، سپری شدن، انقضا ، استفاده از مرور زمان، ترک اولی، الحاد، خرف شدن، سهو و نسیان کردن، از مدافتادن، مشمول مرور زمان شدن
  • - a lapse of time
  • - گذشت زمان
  • - after a lapse of ten years
  • - پس از (گذشت) ده سال
  • - Many years lapsed before I saw him again.
  • - سالها گذشت تا اینکه دوباره او را دیدم.
  • - The lovers sat by a lapsing brook.
  • - عشاق کنار جوی روانی نشستند.
  • - his moral lapses
  • - لغزش‌های اخلاقی او
  • - lapse of memory
  • - خطای حافظه، از یاد بردن
  • - lapse of taste
  • - بدسلیقگی
  • - His music is full of technical lapses.
  • - موسیقی او پر از لغزشهای فنی است.
  • - they lapsed into ignorance again
  • - آن‌ها دوباره در جهل فرو رفتند
  • - the patient's occasional lapses into unconsciousness
  • - بیهوش شدن گاه‌و‌بیگاه بیمار، فرو رفتن گه‌گاه بیمار در بیهوشی
  • - The room lapsed into silence.
  • - اتاق غرق در سکوت شد.
  • - lapse from respectability
  • - از احترام افتادن
  • - He lapsed into addiction again.
  • - او دوباره به اعتیاد روی آورد.
  • - a sudden lapse of confidence
  • - از دست دادن ناگهانی اعتماد‌به‌نفس
  • - a lapse in the number of college graduates
  • - افت تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه
  • - Your subscription has lapsed.
  • - آبونمان شما تمام شده است.
  • - the lapse of a custom
  • - در بوته‌ی فراموشی افتادن یک سنت
  • - They resumed work after a short lapse.
  • - پس از وقفه‌ی کوتاهی دوباره کار را از سر گرفتند.
  • - As a result of non payment of monthly installments, your insurance policy has lapsed.
  • - به‌دلیل نپرداختن اقساط ماهیانه، بیمه‌نامه‌ی شما از اعتبار ساقط شده است (باطل شده است).
  • - Those experiments seem to have lapsed around 1910.
  • - ظاهراً آن آزمایشات در حدود سال 1910 متوقف شد.
  • - They had no right to lapse my (insurance) policy.
  • - آن‌ها حق نداشتند بیمه‌ی مرا قطع کنند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lapse

 1. noun mistake
  Synonyms: blunder, breach, bungle, crime, error, failing, failure, fault, flub, foible, frailty, gaff, goof, goof-up, indiscretion, miscue, negligence, offense, omission, oversight, screw-up, sin, slip, slip-up, transgression, trespass, trip, vice, violation
  Antonyms: achievement, perfection, success
 2. noun break in action
  Synonyms: gap, intermission, interruption, interval, lacuna, lull, passage, pause
  Antonyms: continuity
 3. noun backsliding
  Synonyms: decadence, declension, decline, degeneration, descent, deterioration, devolution, drop, fall, recession, regression, relapse, retrogradation, retrogression
  Antonyms: progress
 4. verb become void; fall back into previous pattern
  Synonyms: apostatize, backslide, become obsolete, cease, decline, degenerate, descend, deteriorate, die, elapse, end, expire, go by, pass, recede, recidivate, relapse, retrograde, return, revert, run out, slide, slip, subside, terminate, weaken
  Antonyms: continue, go on, restart

ارجاع به لغت lapse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lapse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lapse

لغات نزدیک lapse

پیشنهاد و بهبود معانی