با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Devour

dɪˈvaʊər dɪˈvaʊə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  devoured
 • شکل سوم:

  devoured
 • سوم شخص مفرد:

  devours
 • وجه وصفی حال:

  devouring
 • verb - transitive
  بلعیدن، فرو بردن، حریصانه خوردن
  • - The lion devoured the mouse.
  • - شیر موش را بلعید.
  • - He devoured the food on his plate.
  • - خوراک روی بشقابش را با ولع خورد.
  • - The building was devoured by fire.
  • - ساختمان در کام آتش فرو رفت.
  • - Children devour fairy tales.
  • - بچه‌ها کشته‌مرده‌ی داستان‌های جن و پری هستند.
  • - Curiosity devoured her.
  • - کنجکاوی سراپای وجودش را فرا گرفت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد devour

 1. verb swallow, consume
  Synonyms: absorb, annihilate, appreciate, be engrossed by, be preoccupied, bolt, bolt down, chow down, cram, delight in, destroy, dispatch, do compulsively, do voraciously, drink in, eat, enjoy, exhaust, feast on, feed on, gloat over, gobble, gorge, go through, gulp, guzzle, hoover, imbibe, ingest, inhale, partake of, pig out, polish off, ravage, rejoice in, relish, revel in, scarf down, spend, stuff, take, take in, use up, waste, wipe out, wolf, wolf down
  Antonyms: abstain, pick

ارجاع به لغت devour

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «devour» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/devour

لغات نزدیک devour

پیشنهاد بهبود معانی