با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lump

lʌmp lʌmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lumped
 • شکل سوم:

  lumped
 • سوم شخص مفرد:

  lumps
 • وجه وصفی حال:

  lumping
 • شکل جمع:

  lumps
 • countable noun
  تکه، قطعه، کلوخه (سنگ و فلز و غیره)، چونه، گلوله (خمیر و گل)، حبه (قند)
  • - a lump of coal
  • - یک کلوخه زغال‌سنگ
  • - a lump of dough
  • - یک چونه خمیر
  • - a lump of led
  • - یک تکه سرب
  • - a lump of butter
  • - یک تکه کره
  • - a lump of sugar
  • - یک حبه قند
 • informal noun
  انگلیسی بریتانیایی مقدار یا تعداد زیاد، یک‌عالمه
  • - I found a lump of cash hidden in the attic.
  • - مقدار زیادی پول نقد در اتاق زیر شیروانی پنهان شده بود.
  • - He inherited a lump of land from his wealthy uncle.
  • - زمین زیادی از عموی ثروتمندش به ارث برد.
  • - The team won a lump of gold medals at the Olympics.
  • - این تیم در المپیک یک‌عالمه مدال طلا کسب کرد.
 • countable noun
  پزشکی غده
  • - The lump found in her breast is malignant.
  • - غده‌ای که در پستان او پیدا شده، بدخیم است.
  • - The lump on his arm grew rapidly, causing him concern.
  • - غده‌ی روی بازوی او به‌سرعت رشد کرد و باعث نگرانی او شد.
 • informal countable noun
  نره‌خر، نره‌غول، گنده‌بک، خرس گنده، تن‌لش
  • - The lump of a guy couldn't even tie his own shoes.
  • - نره‌خر حتی نمی‌توانست بند کفشش را ببندد.
  • - Don't be such a lump, help me carry these groceries.
  • - تن‌لش نباش، به من کمک کن این مواد غذایی را حمل کنم.
 • informal verb - transitive
  ساختن (با چیزی) (علی‌رغم دوست نداشتن آن)
  • - The teacher's decision was final, and the students had to lump it.
  • - تصمیم معلم قطعی بود و دانش‌آموزان مجبور بودند با آن بسازند.
  • - The landlord raised the rent again, and the tenants had to lump it.
  • - صاحبخانه دوباره اجاره‌بها را افزایش داد و مستأجران مجبور شدند با آن بسازند.
 • verb - transitive
  یک دسته کردن، در یک دسته قرار دادن، یکی کردن، از یک قماش دانستن
  • - Don't lump him with the other prisoners.
  • - او را با سایر زندانیان در یک دسته قرار نده.
  • - Men were lumped together according to height.
  • - مردان را بر حسب قدشان دسته‌بندی می‌کردند.
  • - The newspapers tend to lump all these extremist groups together.
  • - روزنامه‌ها تمایل دارند که همه‌ی این دسته‌های افراطی را از یک قماش بدانند.
 • noun
  توده، اکثریت
  • - The lump of the employees demanded a pay raise.
  • - توده‌ای از کارمندان خواستار افزایش حقوق شدند.
  • - The lump of the shareholders opposed the merger.
  • - اکثریت سهامداران با ادغام مخالفت کردند.
 • verb - intransitive verb - transitive
  قلنبه کردن، قلنبه شدن، کلوخه کردن، کلوخه شدن
  • - His pockets were lumped with various articles.
  • - اشیای مختلف جیب‌های او را قلنبه کرده بود.
  • - The gardener lumped the soil.
  • - باغبان خاک را کلوخه کرد.
  • - One of the plowed fields which was lumped up for melon planting.
  • - یکی از کشتزارهای شخم‌شده‌ای که برای کشت خربزه کلوخه‌کلوخه شده بود.
 • noun plural
  کتک (مفصل) (lumps)
  • - The angry father gave his son lumps.
  • - پدر عصبانی پسرش را کتک مفصلی زد.
  • - The bullies gave him a series of lumps that left him bruised and aching.
  • - قلدرها او را مفصل کتک زدند که باعث کبودی و درد او شد.
 • verb - intransitive verb - transitive
  لش‌وار راه رفتن، با سنگینی و بدقوارگی حرکت کردن
  • - The horse lumped across the muddy field
  • - اسب در میان مزرعه‌ی گل‌آلود لش‌وار حرکت می‌کرد.
  • - The drunken sailor lumped out of the bar.
  • - ملوان مست با سنگینی و بدقوارگی از بار بیرون آمد.
 • adjective
  یکجا
  • - The lump sum was paid in a single transaction.
  • - مبلغ یکجا در یک تراکنش پرداخت شد.
  • - She paid the lump amount for the property.
  • - او مبلغ یکجای ملک را پرداخت کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lump

 1. noun clump, mass
  Synonyms: agglomeration, ball, bit, block, bulge, bulk, bump, bunch, cake, chip, chunk, cluster, crumb, dab, gob, group, growth, handful, hunk, knot, knurl, lot, morsel, mountain, much, nugget, part, peck, piece, pile, portion, protrusion, protuberance, scrap, section, solid, spot, swelling, tumescence, tumor, wad, wedge
 2. verb tolerate, withstand
  Synonyms: abide, bear, brook, digest, endure, put up with, stand, stomach, suffer, swallow, take
  Antonyms: change, fight, stand up

Collocations

 • by the lump (or in the lump)

  یکجا، یکپارچه، جمعاً، چکی، روی‌هم‌رفته

 • in a (or one) lump

  یکجا، به‌صورت یک تکه یا قطعه‌ی کامل، تماماً، قلمبه

 • lump sum

  پول قلم، پولی که یکجا پرداخت شود، سرجمع

Idioms

 • lump in one's throat

  دستخوش احساسات شدید، در شرف گریه کردن (یا ترکیدن بغض)، بغض کردن

ارجاع به لغت lump

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lump» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lump

لغات نزدیک lump

پیشنهاد و بهبود معانی