فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Accommodate

əˈkɑːmədeɪt əˈkɒmədeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  accommodated
 • شکل سوم:

  accommodated
 • سوم شخص مفرد:

  accommodates
 • وجه وصفی حال:

  accommodating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B2
  همساز، همساز کردن، جا دادن، منزل دادن، وفق دادن با، تطبیق نمودن، تصفیه کردن، اصلاح کردن، آماده کردن(برای)، پول وام دادن(بکسی)
  • - to accommodate oneself to changes
  • - خود را با تغییرات وفق دادن
  • - I was accommodated with all the means of comfort.
  • - تمام وسایل آسایش را برایم فراهم آوردند.
  • - This table can accommodate six people.
  • - این میز برای شش نفر جا دارد.
  • - This hotel did not accommodate the guests well.
  • - این هتل از مهمانان به خوبی پذیرایی نکرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد accommodate

 1. verb make room, lodging available
  Synonyms: board, contain, domicile, entertain, furnish, harbor, hold, house, put up, quarter, receive, rent, shelter, supply, take in, welcome
  Antonyms: turn away, turn out
 2. verb make, become suitable for something
  Synonyms: accord, accustom, adapt, adjust, agree, attune, bend over backwards, comply, compose, conform, coordinate, correspond, don’t make waves, don’t rock the boat, fit, go by the book, go with the flow, harmonize, integrate, make consistent, modify, play the game, proportion, reconcile, settle, shape up, suit, tailor, tailor-make, tune
  Antonyms: disarrange, unsuit
 3. verb perform service
  Synonyms: afford, aid, arrange, assist, avail, benefit, bow, comfort, convenience, defer, favor, furnish, gratify, help, humor, indulge, oblige, pamper, please, provide, serve, settle, submit, suit, supply, support, sustain, yield
  Antonyms: bar, block, frustrate, hinder, impede, limit, obstruct, prevent, stop

ارجاع به لغت accommodate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «accommodate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/accommodate

لغات نزدیک accommodate

پیشنهاد بهبود معانی