ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coordinate

koʊˈɔːrdneɪt koʊˈɔːrdnət kəʊˈɔːdɪneɪt kəʊˈɔːdɪnət
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coordinated
 • شکل سوم:

  coordinated
 • سوم شخص مفرد:

  coordinates
 • وجه وصفی حال:

  coordinating

توضیحات

حالت نوشتاری در انگلیسی بریتانیایی co-ordinate است.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive C1
  هماهنگ کردن
  • - A number of charities are coordinating their efforts to distribute food to the region.
  • - تعدادی از خیریه‌ها در حال هماهنگ کردن تلاش‌های خود برای توزیع غذا در این منطقه هستند.
  • - Who will be responsible for coordinating the project?
  • - چه کسی مسئول هماهنگی پروژه خواهد بود؟
  • - the part of the brain that co-ordinates body movements
  • - بخشی از مغز که حرکات بدن را هماهنگ می‌کند
  • - The project manager co-ordinated the resources to complete the task.
  • - مدیر پروژه منابع لازم برای تکمیل کار را هماهنگ می‌کند.
  • - They appointed a new manager to coordinate the work of the team.
  • - آن‌ها مدیر جدیدی را برای هماهنگ کردن کار گروه منصوب کردند.
  • - This part of the brain co-ordinates the muscles of the mouth.
  • - این ناحیه‌ی مغز عضلات دهان را هماهنگ می‌کند.
  • - his job consists of coordinating the activities of the various departments
  • - شغل او عبارت‌است‌از: هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش‌های مختلف
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive verb - transitive
  انگلیسی بریتانیایی (رنگ و لباس و غیره) هماهنگ کردن/شدن، ست کردن/شدن
  • - The bed linen coordinates with the bedroom curtains.
  • - پارچه‌ی تخت با پرده‌های اتاق‌خواب ست می‌شود.
  • - This shade coordinates with a wide range of other colours.
  • - این پرده با طیف گسترده‌ای از رنگ‌های دیگر هماهنگ می‌شود.
 • noun countable
  (معمولاً به‌صورت جمع می‌آید) مختص (مختصات)
  • - Put in the GPS coordinates.
  • - مختصات GPS را وارد کنید.
  • - the x, y coordinates
  • - مختصات x و y
  • - geographic co-ordinate system
  • - سیستم مختصات جغرافیایی
  • - coordinate axes
  • - محورهای مختصات
  • - coordinate system
  • - دستگاه مختصات
  • - Latitude and longitude are coordinates of any point on the earth's surface.
  • - طول و عرض جغرافیایی مختصات هر نقطه از سطح زمین است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  دستور زبان هم‌پایه، هم‌سطح
  • - The professor explained the importance of coordinate clauses in the sentence structure.
  • - این استاد دانشگاه به تشریح اهمیت بندهای هم‌پایه در ساختار جمله پرداخت.
  • - The co-ordinate clauses in the sentence were difficult to understand.
  • - درک بندهای هم‌سطح در جمله دشوار بود.
 • adjective
  هماهنگ، ست، برابر، هم‌رتبه
  • - The co-ordinate colors of the room created a soothing atmosphere.
  • - رنگ‌های هماهنگ اتاق فضایی آرامش‌بخش به وجود آورده است.
  • - She wore a coordinate skirt and shirt.
  • - دامن و پیراهنی ست تن داشت.
  • - The teacher gave the students a co-ordinate assignment.
  • - معلم یک تکلیف هماهنگ و برابر به دانش‌آموزان داد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coordinate

 1. adjective equivalent
  Synonyms: alike, coequal, correlative, correspondent, counterpart, equal, equalized, like, parallel, same, tantamount
  Antonyms: different, dissimilar, unequal, unparallel
 2. verb match, relate
  Synonyms: accommodate, adjust, agree, atune, combine, conduce, conform, correlate, get it together, get one’s act together, harmonize, integrate, mesh, organize, pool, proportion, pull together, quarterback, reconcile, reconciliate, regulate, shape up, synchronize, systematize, team up
  Antonyms: disintegrate, mismatch, uncoordinate, unrelate

لغات هم‌خانواده coordinate

ارجاع به لغت coordinate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coordinate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coordinate

لغات نزدیک coordinate

پیشنهاد بهبود معانی