فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Aggravate

ˈæɡrəveɪt ˈæɡrəveɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  aggravated
 • شکل سوم:

  aggravated
 • سوم شخص مفرد:

  aggravates
 • وجه وصفی حال:

  aggravating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  بدتر کردن، اضافه کردن، خشمگین کردن
  • - Pneumonia aggravated her illness.
  • - سینه‌پهلو بیماری او را وخیم‌تر کرد.
  • - very aggravating remarks
  • - حرف‌های بسیار ناراحت‌کننده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد aggravate

 1. verb annoy
  Synonyms: be at, be on the back of, bother, bug, bum, dog, drive up the wall, exasperate, gall, get, get on one’s nerves, get to, give a hard time, grate, hack, irk, irritate, nag, needle, nettle, peeve, pester, pick on, pique, provoke, tease, vex, wig
  Antonyms: appease, gladden, make happy, mollify, soften
 2. verb cause to become worse
  Synonyms: complicate, deepen, enhance, exacerbate, exaggerate, heighten, increase, inflame, intensify, magnify, mount, rise, rouse, worsen
  Antonyms: alleviate, help, improve, relieve, soothe

Collocations

ارجاع به لغت aggravate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «aggravate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/aggravate

لغات نزدیک aggravate

پیشنهاد بهبود معانی