To Get The Ax

آخرین به‌روزرسانی:
  • Collocation
    (عامیانه) 1- اعدام شدن (با تبر) 2- (از شغل خود) اخراج شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک to get the ax

پیشنهاد و بهبود معانی