با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Distress

dɪˈstres dɪˈstres
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  distressed
 • شکل سوم:

  distressed
 • سوم شخص مفرد:

  distresses
 • وجه وصفی حال:

  distressing
 • uncountable noun verb - transitive
  پریشانی، اندوه، محنت، تنگدستی، درد، مضطرب کردن، محنت‌زده کردن
  • - The sight of blood always distressed him.
  • - دیدن خون همیشه او را آزار می‌داد.
  • - the distressing news of a flood in Ghohrood
  • - خبر رنج‌آور سیل در قهرود
  • - Please don't distress yourself!
  • - خواهش می‌کنم دلواپس نشوید! (نگران نباشید!)
  • - The company was in a distressed condition.
  • - شرکت دچار درماندگی شده بود.
  • - His death was a great distress to his class- mates.
  • - مرگ او موجب اندوه فراوان همکلاسی‌های او شد.
  • - distress caused by famine
  • - شداید ناشی از قحطی
  • - boasting about friendship and brotherhood / amidst distraction and distress
  • - لاف یاری و برادرخواندگی / در پریشان‌حالی و درماندگی
  • - Some runners showed signs of distress.
  • - در برخی از دوندگان علایم خستگی دیده می‌شد.
  • - a distress sale
  • - حراج از روی ناچاری
  • - a distress signal
  • - علامت اضطرار (یا خطر)
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد distress

 1. noun pain, agony
  Synonyms: ache, affliction, anguish, anxiety, bad news, blues, care, concern, cross, dejection, desolation, disappointment, discomfort, disquietude, dolor, embarrassment, grief, headache, heartache, heartbreak, irritation, malaise, misery, mortification, ordeal, pang, perplexity, sadness, shame, sorrow, stew, suffering, throe, torment, torture, trial, tribulation, trouble, twinge, unconsolability, unhappiness, vexation, visitation, woe, worriment, worry, wretchedness
  Antonyms: comfort, happiness, health, pleasure
 2. noun hardship, adversity
  Synonyms: bad luck, bummer, calamity, can of worms, catastrophe, crunch, destitution, difficulty, disaster, downer, drag, exigency, hard knocks, hard time, holy mess, hot water, indigence, jam, misfortune, need, pickle, pinch, poverty, privation, rigor, rotten luck, scrape, straits, throe, ticklish spot, tough break, tough luck, trial, trouble, unholy mess, vicissitude, want
  Antonyms: advantage, benefit, miracle
 3. verb worry, upset
  Synonyms: afflict, aggrieve, agonize, ail, be on one’s case, bother, break, bug, burn up, depress, desolate, discombobulate, disquiet, disturb, do a number on, dog, eat, get, get to, give a hard time, grieve, harass, harry, hound, hurt, injure, irk, irritate, make it tough for, miff, nag, needle, nit-pick, oppress, pain, peeve, perplex, pester, pick on, plague, push, push buttons, rack, sadden, strain, strap, stress, tick off, torment, torture, trouble, try, vex, weigh, wound
  Antonyms: assist, calm, comfort, help, soothe

Collocations

ارجاع به لغت distress

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «distress» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/distress

لغات نزدیک distress

پیشنهاد و بهبود معانی