با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dress

dres dres
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dressed
 • شکل سوم:

  dressed
 • سوم شخص مفرد:

  dresses
 • وجه وصفی حال:

  dressing
 • شکل جمع:

  dresses
 • verb - transitive
  لباس پوشاندن، آماده کردن
  • - Mehri dressed the child in a winter suit.
  • - مهری به بچه لباس زمستانی پوشاند.
 • verb - transitive
  مزین کردن، آراستن
  • - to dress a store window
  • - ویترین مغازه را آراستن
  • - Shops are dressed up for Nowruz.
  • - مغازه‌ها برای نوروز آراسته شده‌اند.
  • - to dress a field
  • - مزرعه را آماده‌ی کشت کردن
  • - to dress the ranks
  • - نفرات را به صف کردن
 • verb - transitive
  درست کردن موی سر
  • - I dressed my hair with the little chrysanthemums.
  • - موی سرم را با گلهای داودی کوچک آراستم.
 • verb - transitive
  پانسمان کردن
  • - The nurses dressed the soldiers' wounds.
  • - پرستاران جراحات سربازان را پانسمان کردند.
 • verb - intransitive
  لباس پوشیدن، جامه به تن کردن
  • - Mina was dressed in a black skirt and white blouse.
  • - مینا دامن سیاه و پیراهن سفید پوشیده بود.
  • - He dresses informally.
  • - او خودمانی لباس می‌پوشد.
  • - He dressed quickly.
  • - سریع لباش پوشید.
  • - He was all dressed up for the party.
  • - برای مهمانی حسابی شیک و پیک کرده بود.
 • countable noun
  لباس، جامه، پیراهن
  • - formal dress
  • - جامه‌ی رسمی
  • - evening dress
  • - لباس شب
  • - modern dresses
  • - لباس‌های مدل روز
  • - Parry was wearing a long dress.
  • - پری پیراهن بلندی پوشیده بود.
 • adjective
  رسمی، آراسته، ملبس
  • - A dress occasion
  • - مهمانی (یا مناسبتی) که در آن لباس فاخر می‌پوشند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dress

 1. noun clothing; woman’s garment
  Synonyms: accouterment, apparel, attire, attirement, civvies, costume, covering, drape, dry goods, duds, ensemble, evening clothes, frock, garb, gear, gown, guise, habiliment, habit, muumuu, outfit, raiment, robe, shift, skirt, smock, suit, Sunday best, things, threads, tog, toga, toggery, trappings, uniform, vestment, wardrobe
 2. verb put on clothing
  Synonyms: adorn, apparel, array, attire, bedeck, bundle up, change, clad, clothe, costume, cover, deck, decorate, don, drape, embellish, fit out, furbish, garb, ornament, outfit, primp, put on, raiment, rig, robe, slip into, slip on, spruce up, suit up, trim, turn out, wear
  Antonyms: bare, disrobe, lay bare, unclothe, undress
 3. verb physically prepare; groom
  Synonyms: adjust, align, arrange, comb, decorate, dispose, do up, fit, make ready, ornament, set, straighten, trim
  Antonyms: disarray, mess up, rumple, wrinkle
 4. verb cover a wound
  Synonyms: attend, bandage, bind, cauterize, cleanse, give first aid, heal, plaster, sew up, sterilize, treat
  Antonyms: open, uncover, undress

Phrasal verbs

 • dress down

  سرزنش کردن، بازخواست کردن

  لباس راحت پوشیدن

 • dress up

  لباس شیک پوشیدن، شیک و پیک کردن، پیراستن

Collocations

 • dress ship

  (کشتی را) پرچم آذین کردن، بر دکل‌ها و طناب‌ها پرچم آویختن

Idioms

لغات هم‌خانواده dress

ارجاع به لغت dress

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dress» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dress

لغات نزدیک dress

پیشنهاد و بهبود معانی