با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Demonstrate

ˈdemənstreɪt ˈdemənstreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  demonstrated
 • شکل سوم:

  demonstrated
 • سوم شخص مفرد:

  demonstrates
 • وجه وصفی حال:

  demonstrating
 • verb - transitive
  نشان دادن، اثبات کردن (با دلیل)، ثابت کردن، شرح دادن
  • - The salesman demonstrated the refrigerator to customers.
  • - فروشنده یخچال را به مشتریان نشان داد.
  • - Her hesitation demonstrated her distrust.
  • - تردید او از بی‌اعتمادی‌اش حکایت می‌کرد (دودلی او نشانه‌ی بی‌اعتمادی‌اش بود).
  • - to demonstrate the truth of something
  • - حقیقت چیزی را اثبات کردن
 • verb - intransitive
  تظاهرات کردن
  • - Workers demonstrated in front of the parliament.
  • - کارگران جلوی مجلس تظاهرات به راه انداختند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد demonstrate

 1. verb display, show
  Synonyms: authenticate, determine, establish, evidence, evince, exhibit, expose, flaunt, indicate, make evident, make out, manifest, prove, roll out, show and tell, test, testify to, trot out, try, validate
  Antonyms: conceal, hide
 2. verb explain, illustrate
  Synonyms: confirm, debunk, describe, express, give for instance, make clear, ostend, proclaim, set forth, show how, teach, testify to, walk one through
  Antonyms: confuse, distort, falsify, misrepresent
 3. verb display or take public
  Synonyms: action for a cause exhibit, fast, lie in, manifest, march, march on, parade, picket, protest, rally, sit in, stage walkout, strike, walkout

لغات هم‌خانواده demonstrate

ارجاع به لغت demonstrate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «demonstrate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/demonstrate

لغات نزدیک demonstrate

پیشنهاد و بهبود معانی