معنی استفاده

  • estefaade
  • (making) use, utillzation, [informal] profit

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary