معنی جامع

  • jaame'
  • comprehensive, full, cathollc
  • mosque

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary