معنی حماقت

  • hemaaghat
  • asininity, daftness, dumbness, fatuousness, folly, foolishness, idiocy, imbecility, inanity, insanity, lunacy, puerility, senselessness, silliness, simplicity, stupidity, tomfoolery

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator