صحرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دشت، بیابان
 • فونتیک فارسی

  sahraa
 • اسم
  desert, waste, wilderness
  • - راهی از میان صحرا

  • - a road through the desert
  • - آن صحرا اکنون پر از کارخانه است.

  • - That desert now bristles with factories.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صحرا

لغات نزدیک صحرا

پیشنهاد و بهبود معانی