صفرا شکن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کاهش دهنده‌ی ترشح صفرا
  • فونتیک فارسی

    safraa shekan
  • صفت
    antibilious, cholagogue
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفرا شکن

پیشنهاد و بهبود معانی