با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Game

ɡeɪm ɡeɪm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  gamed
 • شکل سوم:

  gamed
 • سوم شخص مفرد:

  games
 • وجه وصفی حال:

  gaming
 • شکل جمع:

  games

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A1
  بازی، مسابقه، سرگرمی، گیم، شوخی، بازی در یک سری مسابقه
  • - to sell toys and games
  • - اسباب‌بازی و وسایل سرگرمی فروختن
  • - We won two out of three games.
  • - دو بازی از سه بازی را بردیم.
 • noun countable
  (به‌صورت جمع) مسابقه‌های ورزشی، بازی ورزشی (مثل فوتبال)
  • - the game of basketball
  • - بازی بسکتبال
 • noun countable
  بخشی از مسابقه، یک دور بازی
  • - At halftime, the game was 7 to 6.
  • - در استراحت بین دو نیمه، مسابقه 7 به 6 بود.
 • noun
  تعداد امتیاز لازم برای بردن مسابقه
  • - The game is 25.
  • - بازی 25 امتیازی است.
 • noun uncountable
  شکار، جانور شکاری، حیوان (مناسب شکار)، ماهی (برای صید)، گوشت شکار
  • - game animals
  • - حیوانات شکاری
  • - He likes to hunt game.
  • - او دوست دارد حیوان شکار کند.
  • - He roasts game.
  • - او گوشت شکار را کباب می‌کند.
  • - big game hunting
  • - شکار حیوانات بزرگ
  • - game laws
  • - قوانین (مربوط) به شکار
  • - game warden
  • - سرپرست شکارگاه
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  دست انداختن، تفریح کردن، اهل حال، سرحال
  • - to see through another's game
  • - دست کسی را خواندن
  • - To him anything is fair game.
  • - او از هیچ‌کاری ابا ندارد.
  • - the political game
  • - سیاست بازی
  • - If you want to go swimming, I am game.
  • - اگر می‌خواهی شنا برویم، آماده‌ام.
  • - He was game to the end.
  • - تا آخر کار دلگرم و مصمم بود.
  • - a game leg
  • - پای شل
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد game

 1. adjective brave, willing
  Synonyms: bold, courageous, dauntless, desirous, disposed, dogged, eager, fearless, gallant, hardy, heroic, inclined, interested, intrepid, nervy, persevering, persistent, plucky, prepared, ready, resolute, spirited, spunky, unafraid, unflinching, up for, valiant, valorous
  Antonyms: afraid, cautious, cowardly, disinclined, fearful, unprepared, unready, unwilling
 2. adjective debilitated
  Synonyms: ailing, bad, crippled, deformed, disabled, incapacitated, injured, lame, maimed, weak
  Antonyms: able, capable, working
 3. noun entertainment
  Synonyms: adventure, amusement, athletics, business, distraction, diversion, enterprise, festivity, frolic, fun, jest, joke, lark, line, merriment, merrymaking, occupation, pastime, plan, play, proceeding, pursuit, recreation, romp, scheme, sport, sports, undertaking
 4. noun individual sporting event
  Synonyms: competition, contest, match, meeting, round, tournament
 5. noun undomesticated animals chased for food
  Synonyms: chase, fish, fowl, kill, meat, prey, quarry, ravin, victim, wild animals
 6. noun plot, trick
  Synonyms: butt, derision, design, device, hoax, joke, object of ridicule, plan, ploy, practical joke, prank, scheme, stratagem, strategy, tactic

Phrasal verbs

 • game away

  در قمار باختن، ولخرجی کردن

Idioms

 • ahead of the game

  دارای برگ برنده، جلوتر بودن از رقبا یا همتایان (در حوزه‌ی فعالیت یکسان)

 • die game

  تا آخرین نفس جنگیدن، در حال نبرد دلیرانه مردن، جان خود را فدا کردن

  با شجاعت مردن، تا دم مرگ جنگیدن، مردانه جان دادن

 • make game of

  به باد تمسخر گرفتن، دست انداختن، مسخره کردن

 • off one's game

  بد بازی کردن، بازی بدی ارائه دادن

 • to play the game

  (عامیانه) مقررات بازی را رعایت کردن، منصفانه رفتار کردن، مطابق رسم و اصول رفتار کردن

 • the game is up

  کار تمام است، امیدی به موفقیت نیست

ارجاع به لغت game

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «game» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/game

لغات نزدیک game

پیشنهاد بهبود معانی