مترادف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • هم‌معنی
 • فونتیک فارسی

  motaraadef
 • صفت
  synonym, synonymous
  • - وبسایت فست‌دیکشنری منبع من برای پیدا کردن مترادف‌ها و متضادهاست.

  • - Fast Dictionary website is my resource for finding synonyms and antonyms.
  • - «الاغ» و «خر» مترادف هستند.

  • - "donkey" and "ass" are synonyms.
  • - مترادف و متضاد

  • - synonym and antonym
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مترادف

لغات نزدیک مترادف

پیشنهاد و بهبود معانی