مترسک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • لولو، سرخر، آدمک
 • فونتیک فارسی

  matarsak
 • اسم
  scarecrow, man of straw, bugbear, bogy, dummy
  • - بچه‌ها به کلاه مضحک و لباس‌های قدیمی مترسک خندیدند.

  • - The children laughed at the scarecrow's funny hat and old clothes.
  • - کشاورز مترسکی در زمینش گذاشت تا پرندگان را از محصولاتش دور کند.

  • - The farmer put up a scarecrow in his field to keep birds away from his crops.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مترسک

لغات نزدیک مترسک

پیشنهاد و بهبود معانی