مجاورت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نزدیکی، همسایگی
 • فونتیک فارسی

  mojaaverat
 • اسم
  neighborhood, apposition, proximity, nearness, approximation, vicinity, propinquity, contact, contiguity
  • - مدرسه‌ی ما در مجاورت یک بیمارستان قرار دارد.

  • - Our school is in the vicinity of a hospital.
  • - این‌قدر عقلش می‌رسید که در مجاورت بنزین سیگار نکشد.

  • - She had sense enough not to smoke near the gasoline.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مجاورت

لغات نزدیک مجاورت

پیشنهاد و بهبود معانی