مجرم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بزهکار، تبهکار
 • فونتیک فارسی

  mojrem
 • اسم
  guilty, delinquent, wrongdoer, convict, villain, criminal, offender, culprit, felon, malefactor, culpable, law breaker
  • - مجرم به خاطر دزدی به 10 سال حبس محکوم شد.

  • - The convict was sentenced to 10 years in prison for robbery.
  • - مجرم تلاش کرد از زندان فرار کند اما نگهبانان او را گرفتند.

  • - The criminal tried to escape from the prison but was caught by the guards.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مجرم

پیشنهاد و بهبود معانی