مخترع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مبدع
 • فونتیک فارسی

  'mokhtare
 • اسم
  inventor, originator, artificer, deviser, contriver
  • - مخترع تلفن، الکساندر گراهام بل، مخابرات را متحول کرد.

  • - The inventor of the telephone, Alexander Graham Bell, revolutionized communication.
  • - نیکولا تسلا مخترع برجسته‌ای بود.

  • - Nikola Tesla was a brilliant inventor.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مخترع

لغات نزدیک مخترع

پیشنهاد و بهبود معانی