مستهجن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • زننده، ناپسند
 • فونتیک فارسی

  mostahjan
 • صفت
  obscene, immodest, shocking, off-color, sleaze, ribald, smut, smutty, crude, mucky, bawdy, blue, dirty, lewd
  • - شوخی مستهجن

  • - a dirty joke
  • - آن کتاب به خاطر محتوای مستهجن‌اش در کتابخانه ممنوع شده بود.

  • - That book was banned from the library for its obscene content.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مستهجن

لغات نزدیک مستهجن

پیشنهاد و بهبود معانی