مصرف خودنمایانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جامعه شناسی
  • conspicuous consumption
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مصرف خودنمایانه

پیشنهاد و بهبود معانی